Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Accessibility is het expertisecentrum voor toegankelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van ICT en beschikt over een ANBI-status. Om als ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen en mag het geen winstoogmerk hebben.

Doelstelling en beleid

Accessibility is het onafhankelijke Nederlandse expertise- en onderzoeksinstituut voor ICT-toegankelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van internet, software en elektronische toepassingen. De missie van stichting Accessibility is het verbeteren van de toegankelijkheid van internet en andere digitale media voor iedereen, inclusief ouderen en mensen met een beperking.

Wij ondersteunen overheden, bedrijven en instellingen bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening. Daarnaast doen we onderzoek en ontwikkelen we proof of concepts op het gebied van ICT-toepassingen. Dit doen we zowel op eigen initiatief als in opdracht van bijvoorbeeld van de Europese Commissie, de Nederlandse overheid, koepelorganisaties en het College voor de Rechten van de Mens. Het bureau bestaat uit een vaste staf en een aantal professionals. Daarnaast werken er altijd een aantal projectmedewerkers en studenten. Accessibility volgt de CAO Gehandicaptenzorg.

Accessibility is opgericht in 2001. Initiatiefnemers waren Bartimeus Fonds (voorheen: Vereniging Bartimeus Sonneheerdt) en Stichting Bartimeus. Sinds 1 januari 2016 is onze stichting een zelfstandige organisatie.

Accessibility ontvangt als organisatie geen subsidie. Wel zijn er projecten die op basis van subsidies worden gefinancierd. Voor de financering van de ideele missie en om niet te zeer afhankelijk te zijn van projectsubsidies voor het invullen van de missie biedt Accessibility ondersteuning aan organisaties bij het digitaal inclusief maken van hun informatie en diensten. Een positief resultaat komt ten goede aan onze missie: een toegankelijke digitale wereld voor iedereen.

Directeur-bestuurder

Sinds 1 juli 2018 is Michel Demmenie directeur-bestuurder van Stichting Accessibility.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Accessibility wordt gevormd door Romke de Vries (voorzitter), Rob Douwes, Olaf Kleine, Henk Sijbring en Ronald Willering. Daarnaast heeft de stichting een comité van aanbeveling. Er is een onkostenvergoedingsregeling voor de RvT leden van toepassing. Lees meer informatie over het bestuur en comite van aanbeveling van Accessibility.

Activiteiten

Stichting Accessibility onderzoekt ICT toepassingen zoals websites en mobiele apps op toegankelijkheid, werkt (inter)nationaal mee aan de ontwikkeling van toegankelijkheidsstandaarden, is (inter)nationaal expertisecentrum voor toegankelijkheid, helpdesk en werken we in projecten aan innovatieve toegankelijke toepassingen en oplossingen voor ontoegankelijkheid.

Financiële verantwoording

Het resultaat na belastingen over 2018 bedraagt € 65.036.

Het eigen vermogen per ultimo 2017 bedroeg € 143.212. Door het resultaat in 2018 is het eigen vermogen toegenomen tot € 208.248 positief. Het positieve resultaat over 2018 ad € 65.036 is ten bate van het eigen vermogen gebracht. De begroting 2019 laat een positief resultaat zien, waardoor de verwachting is dat het eigen vermogen van Accessibility zal toenemen.

Op basis van de controlewerkzaamheden heeft Flynth accountants een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekeningen van Accessibility over het boekjaar geëindigd op 31 december 2018 verstrekt.

Financiele gegevens

Balans per 31 december 2018 (x € 1)
 31-12-201831-12-2017
Materiële vaste activa 17.176  13.407
Vorderingen en overlopende activa 225.599  135.578
Liquide middelen 300.009  447.847
 
 31-12-201831-12-2017
Vrij besteedbaar vermogen
Algemene reserve 143.212  163.181
Resultaat boekjaar 65.036  -19.969
Totaal eigen vermogen 208.248  143.212
Kortlopende schulden en overlopende passiva 348.496  467.580
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2018  (x € 1)
 Realisatie
2018
Begroting
2018
Realisatie
2017
Begroting
2017
Baten
Subsidies 465.754 350.000 320.328 303.239
Inkomsten activiteiten 695.714 679.087 605.775 922.290
Diverse baten - - - -
  1.161.468 1.029.087 926.103 1.225.529
Lasten
Personeelslasten 426.554 503.196 542.167 677.668
Huisvestingslasten 57.151 46.148 34.367 40.000
Afschrijvingslasten 6.509 22.500 14.676 22.500
Organisatielasten 48.535 57.622 31.512 107.725
Projectlasten 540.753  348.660 321.332 298.412
  1.079.502 978.126  944.052  1.146.305
Saldo staat van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering 81.966 50.961  -17.949 79.224
Rentelasten en soortgelijke kosten -693   -6.203  
Belastingen -16.237   4.183  
Netto Resultaat 65.036 50.961 -19.969 79.224
Bestemming saldo staat van baten en lasten
Toevoeging aan algemene reserve 65.036      
Onttrekking aan algemene reserve     19.969  
Stichtingsvermogen - algemene reserve 208.248   143.212  

 

Fiscale en contactgegevens

Het BTW nummer van Accessibility is NL 810247562B01. Overige gegevens staan op onze contactpagina.

Eisen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

90%-eis

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn geen ANBI.

Geen winstoogmerk

Uit de regelgeving; zoals de statuten, regelement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Een instelling die incidenteel exploitatieoverschot(ten) behaalt en deze aanwendt ten bate van het algemeen nut heeft niet direct een winstoogmerk;

Beschikkingsmachtcriterium

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit heet het ‘beschikkingsmachtcriterium’. Concreet betekent dit dat geen van de bestuursleden van de instelling een meerderheid van de zeggenschap mag hebben. Bij de beoordeling of feitelijk sprake is van beschikken over vermogen als ware sprake van eigen vermogen, kan de aanwezigheid van familierelaties voor de Belastingdienst een indicatie zijn voor nader onderzoek;

Eigen vermogen moet beperkt blijven

De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald. Een ANBI dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen;

Beloning voor bestuurders

De bestuursleden van de instelling mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Hierbij wordt door de Belastingdienst aangesloten bij het Vacatiegeldenbesluit. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen;

Integriteitseisen

De ANBI-beschikking wordt geweigerd als een bestuurder of een (gezichts)bepalend persoon, onherroepelijk is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld in de afgelopen vier jaar. De ratio achter de integriteitstoets is dat het onwenselijk wordt geacht om overheidssteun te verlenen aan niet integere ANBI’s.

Vanaf 1-1-2014 wordt de integriteitstoets uitgebreid met de situatie waarin sprake is van het opzettelijk plegen van een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht door een bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de instelling. Een ANBI kan zich distantieren van voornoemd persoon om te voorkomen dat een ANBI-status wordt ingetrokken.

Actueel beleidsplan

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in:

 • de werkzaamheden die de instelling verricht;
 • de manier waarop de instelling geld wil werven;
 • het beheer van het vermogen van de instelling;
 • de besteding van het vermogen van de instelling;

Redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen

De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de instelling dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling.

Uitkering liquidatiesaldo

Uit de regelgeving van de instelling moet blijken dat bij opheffing van de instelling een batig liquidatiesaldo wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Deze regeling is geintroduceerd bij de Geefwet. Hierdoor wordt bijvoorbeeld geld van een concertgebouw na opheffing ook weer besteed aan een concertgebouw. Dit in verband met het tijdelijke belastingvoordeel op giften aan culturele ANBI’s.

Voor instellingen die al vóór 23 juni 2012 zijn opgericht en als ANBI werden aangemerkt geldt een overgangsregeling. Bij opheffing van deze ANBI’s moet het geld dat overblijft besteed worden aan een goed doel. Deze ANBI’s hoeven de statuten op dit punt niet direct aan te passen. De oude regeling blijft gelden tot de eerstvolgende notariële statutenwijziging van de ANBI.

Administratieve verplichtingen

De administratie van de instelling dient zodanig te zijn ingericht dat de gestelde eisen controleerbaar zijn door de Belastingdienst. Uit de administratie dient de Belastingdienst te kunnen opmaken:

 • de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur toekomende onkostenvergoedingen en vacantiegelden;
 • de aard en omvang van de kosten die door de goeddoelinstelling zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de goeddoelinstelling, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de goeddoelinstelling;
 • de aard en omvang van de inkomsten van de goeddoelinstelling;
 • de aard en omvang van het vermogen van de goeddoelinstelling.

Een algemeen nut beogende instelling mag ter financiering van haar doelstelling commerciële activiteiten ontplooien, indien de inkomsten, zijnde het saldo van baten en lasten, gerealiseerd met die activiteiten, in overeenstemming met het bestedingscriterium, binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de doelstelling van de organisatie. Onder commerciële activiteiten worden verstaan: het tegen commerciële tarieven verrichten van werkzaamheden of verlenen van diensten met het oogmerk hiermee ter financiering van de algemeen nuttige activiteiten van de instelling een positief resultaat te behalen.

Publicatieverplichting

Een ANBI moet vanaf 1 januari 2014 haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maken. Dat gebeurt door middel van deze internetpagina.

Tags:
Categorie:
Over Accessibility
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn