Accessibility is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Beleid

Stichting Accessibility beschikt over een ANBI-status. Dat betekent dat we werken in het algemeen belang en geen winstoogmerk hebben.

Doelstelling en beleid

Accessibility is het onafhankelijke Nederlandse expertise- en onderzoeksinstituut voor toegankelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied toegankelijkheid. Onze missie is een inclusieve samenleving waarin alle mensen met of zonder beperking gelijkwaardig participeren. Onze visie is het optimaal toegankelijk maken van de fysieke, sociale en digitale omgeving voor mensen met een (visuele) beperking.

Stichting Accessibility zet zich in voor een digitaal, fysiek en sociaal toegankelijke samenleving. Een samenleving waarin iedereen, in het bijzonder mensen met een beperking, in staat is zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en zich optimaal kan ontplooien. De stichting ondersteunt (maatschappelijke) organisaties bij het realiseren van toegankelijkheid en draagt zo bij aan een inclusieve samenleving waarin voorzieningen zonder hulp toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De stichting is in het bijzonder gericht op mensen met een visuele beperking. Dit doen we zowel op eigen initiatief als in opdracht van bijvoorbeeld van de Europese Commissie, de Nederlandse overheid, koepelorganisaties en het College voor de Rechten van de Mens.

Het team bestaat uit een vaste groep professionals van ongeveer 25 medewerkers. Daarnaast werken er altijd een aantal projectmedewerkers en studenten. Accessibility volgt de CAO Gehandicaptenzorg.

Accessibility is opgericht in 2001. Initiatiefnemers waren Bartiméus Fonds (voorheen: Vereniging Bartiméus Sonneheerdt) en Stichting Bartiméus. Op 1 januari 2016 is de stichting verzelfstandigd om op 1 april 2021 weer terug te keren als stichting onder Bartiméus Sonneheerdt.

Accessibility ontvangt als organisatie geen subsidie. Wel zijn er projecten die op basis van subsidies worden gefinancierd. Voor de financiering van de ideële missie en om niet te zeer afhankelijk te zijn van projectsubsidies voor het invullen van de missie biedt Accessibility ondersteuning aan organisaties bij het inclusief maken van hun dienstverlening. Een positief resultaat komt ten goede aan onze missie.

Besturing

Sinds 1 april 2021 is Leonie Steggink directeur van Stichting Accessibility. De raad van bestuur en raad van toezicht van Bartiméus vormt het bestuur respectievelijk raad van toezicht van stichting Accessibility.

Activiteiten

De stichting realiseert haar missie en visie door:
• Het stimuleren van het bewustzijn en bevorderen van het beleid op het terrein van sociale, fysieke en digitale toegankelijkheid door onder andere advisering, toetsingen, beleving en kennisoverdracht;
• Het initiëren, bevorderen, ondersteunen, begeleiden en uitvoeren van (wetenschappelijke) projecten, onderzoeken en innovaties gericht op het breder toegankelijk maken van producten of diensten in de leefwereld van mensen met een (visuele) beperking;
• Het ontwikkelen en aanbieden van (advies)diensten en toepassingen om digitale, fysieke en sociale toegankelijkheid te realiseren en het uitvoeren van onafhankelijke kwaliteitstoetsingen;
• Het continu ontwikkelen van kennis op het gebied van toegankelijkheid en inclusie en het gebruik daarvan te stimuleren;
• Het aangaan van (internationale) samenwerkingen met andere rechtspersonen en organisaties die werkzaamheden verrichten die vergelijkbaar zijn met, dan wel complementair zijn aan, de doelstellingen van de stichting, dan wel werkzaamheden verrichten die direct of indirect verwant zijn aan de hierboven beschreven activiteiten;
• Het innemen van positie in het maatschappelijke veld (lokaal, regionaal, landelijk, internationaal) daar waar het gaat om sociale, fysieke en digitale toegankelijkheid.

Financiële verantwoording

Een korte samenvattting van onze financiële resultaten is hier opgenomen.

Fiscale en contactgegevens

Het BTW nummer van Accessibility is NL 810247562B01. Het KvK nummer is 30147072. Overige gegevens staan op onze contactpagina.

Eisen voor algemeen nut beogende instellingen toegepast op Stichting Accessibility (ANBI)

90%-eis

Het doel en de feitelijke werkzaamheden van Accessibility dient voor 90% of meer een algemeen belang en niet een particulier of individueel belang.

Geen winstoogmerk

In de statuten is vastgelegd dat Accessibility geen winstoogmerk heeft. Incidentele exploitatieoverschot(ten) wenden we aan ten bate van het algemeen nut.

Beschikkingsmachtcriterium

Geen toezichthouder, bestuurder en/of beleidsbepaler van Accessibility beschikt over het vermogen van de instelling alsof het zijn eigen vermogen is.

Eigen vermogen moet beperkt blijven

Accessibility houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling. Het vermogen wordt conform de statutaire doelstelling besteed.

Beloning voor bestuurders

De toezichthouders van Accessibility ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld, passend binnen het Vacatiegeldenbesluit(externe link) van de Belastingdienst. De bestuurder, die een uitvoerende functie vervult, ontvangt daarvoor een beloning.

Integriteitseisen

De ANBI-beschikking wordt geweigerd als een bestuurder of een (gezichts)bepalend persoon, onherroepelijk is Geen (gezichts)bepalend persoon van de organisatie is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld in de afgelopen vier jaar, noch is er sprake van het door hen opzettelijk plegen van een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht.

Actueel beleidsplan

Accessibility heeft een meerjarig beleidsplan dat inzicht geeft in de werkzaamheden en in de manier waarop we het vermogen beheren en besteden.

Redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen

De beheerkosten van de instelling staan in verhouding tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling. De beheerkosten van de instelling staan in verhouding tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling.

Uitkering liquidatiesaldo

In de statuten is vastgelegd dat bij opheffing van Accessibility een batig liquidatiesaldo naar een ANBI met een soortgelijk doel gaat.

Administratieve verplichtingen

De administratie van Accessibility is zo ingericht dat de gestelde eisen controleerbaar zijn door de Belastingdienst. 

Ter financiering van haar doelstelling ontplooit Accessibility commerciële activiteiten waarvan de inkomsten ten goede komen aan de doelstelling van de organisatie.

Het beloningsbeleid (bestuurder)

De arbeidsvoorwaarden van de directeur zijn gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg.

Het beloningsbeleid (personeel)

De arbeidsvoorwaarden van de medewerkers zijn gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg.

Publicatieverplichting

Een ANBI moet haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maken. Dat gebeurt door middel van deze internetpagina.