Accessibility is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Beleid

Stichting Accessibility is het expertisecentrum voor toegankelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van ICT en beschikt over een ANBI-status. Om de ANBI status te mogen voeren, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van onze organisatie een algemeen belang dienen en mogen wij geen winstoogmerk hebben.

Doelstelling en beleid

Accessibility is het onafhankelijke Nederlandse expertise- en onderzoeksinstituut voor ICT-toegankelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van internet, software en elektronische toepassingen. Onze missie is het verbeteren van de toegankelijkheid van internet en andere digitale media voor iedereen, inclusief ouderen en mensen met een beperking.

Wij ondersteunen overheden, bedrijven en instellingen bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening. Daarnaast doen we onderzoek en ontwikkelen we proof of concepts op het gebied van ICT-toepassingen. Dit doen we zowel op eigen initiatief als in opdracht van bijvoorbeeld van de Europese Commissie, de Nederlandse overheid, koepelorganisaties en het College voor de Rechten van de Mens. Het bureau bestaat uit een vaste staf en een aantal professionals. Daarnaast werken er altijd een aantal projectmedewerkers en studenten. Accessibility volgt de CAO Gehandicaptenzorg.

Accessibility is opgericht in 2001. Initiatiefnemers waren Bartimeus Fonds (voorheen: Vereniging Bartimeus Sonneheerdt) en Stichting Bartimeus. Sinds 1 januari 2016 is onze stichting een zelfstandige organisatie.

Accessibility ontvangt als organisatie geen subsidie. Wel zijn er projecten die op basis van subsidies worden gefinancierd. Voor de financering van de ideele missie en om niet te zeer afhankelijk te zijn van projectsubsidies voor het invullen van de missie biedt Accessibility ondersteuning aan organisaties bij het digitaal inclusief maken van hun informatie en diensten. Een positief resultaat komt ten goede aan onze missie: een toegankelijke digitale wereld voor iedereen.

Directeur-bestuurder

Sinds 1 februari 2020 is Joep Aarts directeur-bestuurder a.i. van Stichting Accessibility.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Accessibility wordt gevormd door Romke de Vries (voorzitter), Rob Douwes, Olaf Kleine, Henk Sijbring en Ronald Willering. Daarnaast heeft de stichting een comité van aanbeveling. Er is een onkostenvergoedingsregeling voor de RvT leden van toepassing. Lees meer informatie over het bestuur en comite van aanbeveling van Accessibility.

Activiteiten

Stichting Accessibility onderzoekt ICT toepassingen zoals websites en mobiele apps op toegankelijkheid, werkt (inter)nationaal mee aan de ontwikkeling van toegankelijkheidsstandaarden, is (inter)nationaal expertisecentrum voor toegankelijkheid, helpdesk en werken we in projecten aan innovatieve toegankelijke toepassingen en oplossingen voor ontoegankelijkheid.

Financiële verantwoording

In 2019 heeft Stichting Accessibility een verlies geleden van ruim € 57.000, ondanks het feit dat de jaaropbrengst hoger is dan begroot als gevolg van de toegenomen vraag naar ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van digitale toegankelijkheid. 

Dat de Stichting, ondanks deze hogere jaaropbrengst, toch verlies heeft gerealiseerd, komt vooral door een groot personeelsverloop en langdurige ziekte van twee medewerkers. 
Hierdoor is in 2019 een verlies gerealiseerd van € -74.620 vóór belasting en een resultaat na belasting van € -57.352. Dit verlies is in mindering gebracht op het Stichtingsvermogen.

Fiscale en contactgegevens

Het BTW nummer van Accessibility is NL 810247562B01. Overige gegevens staan op onze contactpagina.

Eisen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

90%-eis

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn geen ANBI.

Geen winstoogmerk

Uit de regelgeving; zoals de statuten, regelement of beleidsplan van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen winstoogmerk heeft. Een instelling die incidenteel exploitatieoverschot(ten) behaalt en deze aanwendt ten bate van het algemeen nut heeft niet direct een winstoogmerk;

Beschikkingsmachtcriterium

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit heet het ‘beschikkingsmachtcriterium’. Concreet betekent dit dat geen van de bestuursleden van de instelling een meerderheid van de zeggenschap mag hebben. Bij de beoordeling of feitelijk sprake is van beschikken over vermogen als ware sprake van eigen vermogen, kan de aanwezigheid van familierelaties voor de Belastingdienst een indicatie zijn voor nader onderzoek;

Eigen vermogen moet beperkt blijven

De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling. Het is toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als de erflater of schenker dit heeft bepaald. Een ANBI dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen;

Beloning voor bestuurders

De bestuursleden van de instelling mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Hierbij wordt door de Belastingdienst aangesloten bij het Vacatiegeldenbesluit. Bestuursleden die tevens een uitvoerende functie vervullen, kunnen daarvoor wel een beloning ontvangen;

Integriteitseisen

De ANBI-beschikking wordt geweigerd als een bestuurder of een (gezichts)bepalend persoon, onherroepelijk is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld in de afgelopen vier jaar. De ratio achter de integriteitstoets is dat het onwenselijk wordt geacht om overheidssteun te verlenen aan niet integere ANBI’s.

Vanaf 1-1-2014 wordt de integriteitstoets uitgebreid met de situatie waarin sprake is van het opzettelijk plegen van een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht door een bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de instelling. Een ANBI kan zich distantieren van voornoemd persoon om te voorkomen dat een ANBI-status wordt ingetrokken.

Actueel beleidsplan

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in:

  • de werkzaamheden die de instelling verricht;
  • de manier waarop de instelling geld wil werven;
  • het beheer van het vermogen van de instelling;
  • de besteding van het vermogen van de instelling;

Redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen

De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de instelling dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling.

Uitkering liquidatiesaldo

Uit de regelgeving van de instelling moet blijken dat bij opheffing van de instelling een batig liquidatiesaldo wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Deze regeling is geintroduceerd bij de Geefwet. Hierdoor wordt bijvoorbeeld geld van een concertgebouw na opheffing ook weer besteed aan een concertgebouw. Dit in verband met het tijdelijke belastingvoordeel op giften aan culturele ANBI’s.

Voor instellingen die al vóór 23 juni 2012 zijn opgericht en als ANBI werden aangemerkt geldt een overgangsregeling. Bij opheffing van deze ANBI’s moet het geld dat overblijft besteed worden aan een goed doel. Deze ANBI’s hoeven de statuten op dit punt niet direct aan te passen. De oude regeling blijft gelden tot de eerstvolgende notariële statutenwijziging van de ANBI.

Administratieve verplichtingen

De administratie van de instelling dient zodanig te zijn ingericht dat de gestelde eisen controleerbaar zijn door de Belastingdienst. Uit de administratie dient de Belastingdienst te kunnen opmaken:

  • de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur toekomende onkostenvergoedingen en vacantiegelden;
  • de aard en omvang van de kosten die door de goeddoelinstelling zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de goeddoelinstelling, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de goeddoelinstelling;
  • de aard en omvang van de inkomsten van de goeddoelinstelling;
  • de aard en omvang van het vermogen van de goeddoelinstelling.

Een algemeen nut beogende instelling mag ter financiering van haar doelstelling commerciële activiteiten ontplooien, indien de inkomsten, zijnde het saldo van baten en lasten, gerealiseerd met die activiteiten, in overeenstemming met het bestedingscriterium, binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de doelstelling van de organisatie. Onder commerciële activiteiten worden verstaan: het tegen commerciële tarieven verrichten van werkzaamheden of verlenen van diensten met het oogmerk hiermee ter financiering van de algemeen nuttige activiteiten van de instelling een positief resultaat te behalen.

Het beloningsbeleid (bestuurder)

Deze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg.

Het beloningsbeleid (personeel)

Deze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg.

Publicatieverplichting

Een ANBI moet vanaf 1 januari 2014 haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maken. Dat gebeurt door middel van deze internetpagina.