Accessibility is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Beleid

Stichting Accessibility beschikt over een ANBI-status. Dat betekent dat we werken in het algemeen belang en geen winstoogmerk hebben.

Doelstelling en beleid

Accessibility is het onafhankelijke Nederlandse expertise- en onderzoeksinstituut voor ICT-toegankelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van internet, software en elektronische toepassingen. Onze missie is het verbeteren van de toegankelijkheid van internet en andere digitale media voor iedereen, inclusief ouderen en mensen met een beperking.

Wij ondersteunen overheden, bedrijven en instellingen bij het toegankelijk maken van hun digitale dienstverlening. Daarnaast doen we onderzoek en ontwikkelen we proof of concepts op het gebied van ICT-toepassingen. Dit doen we zowel op eigen initiatief als in opdracht van bijvoorbeeld van de Europese Commissie, de Nederlandse overheid, koepelorganisaties en het College voor de Rechten van de Mens. Het bureau bestaat uit een vaste staf en een aantal professionals. Daarnaast werken er altijd een aantal projectmedewerkers en studenten. Accessibility volgt de CAO Gehandicaptenzorg.

Accessibility is opgericht in 2001. Initiatiefnemers waren Bartiméus Fonds (voorheen: Vereniging Bartiméus Sonneheerdt) en Stichting Bartiméus. Sinds 1 januari 2016 is onze stichting een zelfstandige organisatie.

Accessibility ontvangt als organisatie geen subsidie. Wel zijn er projecten die op basis van subsidies worden gefinancierd. Voor de financiering van de ideële missie en om niet te zeer afhankelijk te zijn van projectsubsidies voor het invullen van de missie biedt Accessibility ondersteuning aan organisaties bij het digitaal inclusief maken van hun informatie en diensten. Een positief resultaat komt ten goede aan onze missie: een toegankelijke digitale wereld voor iedereen.

Directeur-bestuurder

Sinds 1 februari 2020 is Joep Aarts directeur-bestuurder a.i. van Stichting Accessibility.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Accessibility wordt gevormd door Romke de Vries (voorzitter), Rob Douwes, Olaf Kleine, Henk Sijbring en Ronald Willering. Daarnaast heeft de stichting een comité van aanbeveling. Er is een onkostenvergoedingsregeling voor de RvT leden van toepassing. Lees meer informatie over het bestuur en comite van aanbeveling van Accessibility.

Activiteiten

Stichting Accessibility onderzoekt ICT-toepassingen zoals websites en mobiele apps op toegankelijkheid, werkt (inter)nationaal mee aan de ontwikkeling van toegankelijkheidsstandaarden, is (inter)nationaal expertisecentrum voor toegankelijkheid en werkt in projecten aan innovatieve toegankelijke toepassingen en aan oplossingen voor ontoegankelijkheid.

Financiële verantwoording

In 2019 heeft Stichting Accessibility een verlies geleden van ruim € 57.000, ondanks een hogere jaaropbrengst dan begroot als gevolg van de toegenomen vraag naar ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van digitale toegankelijkheid. 

Het verlies komt vooral door een groot personeelsverloop en langdurige ziekte van twee medewerkers. Het verlies was -€ 74.620 vóór belasting en - € 57.352 na belasting. Dit verlies is in mindering gebracht op het Stichtingsvermogen.

Fiscale en contactgegevens

Het BTW nummer van Accessibility is NL 810247562B01. Overige gegevens staan op onze contactpagina.

Eisen voor algemeen nut beogende instellingen toegepast op Stichting Accessibility (ANBI)

90%-eis

Het doel en de feitelijke werkzaamheden van Accessibility dient voor 90% of meer een algemeen belang en niet een particulier of individueel belang.

Geen winstoogmerk

In de statuten is vastgelegd dat Accessibility geen winstoogmerk heeft. Incidentele exploitatieoverschot(ten) wenden we aan ten bate van het algemeen nut.

Beschikkingsmachtcriterium

Geen toezichthouder, bestuurder en/of beleidsbepaler van Accessibility beschikt over het vermogen van de instelling alsof het zijn eigen vermogen is.

Eigen vermogen moet beperkt blijven

Accessibility houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van die instelling. Het vermogen wordt conform de statutaire doelstelling besteed.

Beloning voor bestuurders

De toezichthouders van Accessibility ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld, passend binnen het Vacatiegeldenbesluit van de Belastingdienst. De bestuurder, die een uitvoerende functie vervult, ontvangt daarvoor een beloning.

Integriteitseisen

De ANBI-beschikking wordt geweigerd als een bestuurder of een (gezichts)bepalend persoon, onherroepelijk is Geen (gezichts)bepalend persoon van de organisatie is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld in de afgelopen vier jaar, noch is er sprake van het door hen opzettelijk plegen van een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht.

Actueel beleidsplan

Accessibility heeft een meerjarig beleidsplan dat inzicht geeft in de werkzaamheden en in de manier waarop we het vermogen beheren en besteden.

Redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen

De beheerkosten van de instelling staan in verhouding tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling.

Uitkering liquidatiesaldo

In de statuten is vastgelegd dat bij opheffing van Accessibility een batig liquidatiesaldo naar een ANBI met een soortgelijk doel gaat.

Administratieve verplichtingen

De administratie van Accessibility is zo ingericht dat de gestelde eisen controleerbaar zijn door de Belastingdienst. 
Ter financiering van haar doelstelling ontplooit Accessibility commerciële activiteiten waarvan de inkomsten ten goede komen aan de doelstelling van de organisatie.

Het beloningsbeleid (bestuurder)

De arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder zijn gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg.

Het beloningsbeleid (personeel)

De arbeidsvoorwaarden van de medewerkers zijn gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg.

Publicatieverplichting

Een ANBI moet haar gegevens op elektronische wijze via internet openbaar maken. Dat gebeurt door middel van deze internetpagina.