Disclaimer

Stichting Accessibility onderhoudt deze internetsite (vanaf www.accessibility.nl) als een service aan haar klanten en aan mensen die zich inspannen om het internet toegankelijk te maken. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch mechanisch door kopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gerechtigde. De informatie mag alleen worden gedownload voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 

Wij spannen ons redelijkerwijs in om accurate en up-to-date informatie te geven maar wij geven geen garanties voor de inhoud, de compleetheid of de correctheid van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het bezoek aan onze site of het gebruik van de informatie en/of de testprogramma's op deze site.

Disclaimer voor E-mail van Stichting Accessibility

Aan de inhoud van dit E-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie verzonden met dit E-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Stichting Accessibility staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

E-mail disclaimer in English

No rights may be derived from the contents of this E-mail message. The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. The Accessibility Foundation is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.