Terug naar overzicht Toegankelijkheid HBO/WO 2006 en 2010

Onderzoek Toegankelijkheid HBO/WO

Het onderzoek naar toegankelijkheid van websites en studie-informatiesystemen in het hoger onderwijs was zowel in 2006 als in 2010 gebaseerd op de volgende onderzoeksvragen.

Onderzoeksvragen in 2006 en 2010

Hoe toegankelijk zijn de websites en online studie-informatiesystemen van de 59 bekostigde onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs, met daarop informatie voor (toekomstige) studenten?

Geen van de onderzochte websites of studie-informatiesystemen van de onderzochte onderwijsinstellingen bleek toegankelijk volgens de minimale toegankelijkheidseisen van het Waarmerk drempelvrij.nl. Ook voldoet geen van de websites aan de aanvullende toegankelijkheidsijkpunten die door de doelgroep als belangrijk worden ervaren. Hierdoor kan er een kloof ontstaan tussen studenten met en zonder functiebeperking, omdat de eerste groep de websites en systemen niet goed kan gebruiken en de informatie die hierop wordt aangeboden dus niet zelfstandig kan raadplegen. Het zorgt echter ook voor onnodige extra kosten in de opvang en reparatie van de informatie en dienstverlening. Met beperkte tijd en moeite zou eenvoudig aan de meeste ijkpunten kunnen worden voldaan.

Hoe verschilt de toegankelijkheid van de websites en studie-informatiesystemen van onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs in 2010 van de toegankelijkheid van de websites en studie-informatiesystemen van dezelfde onderwijsinstellingen in 2006?

Grafiek resultaten onderzoek zie toelichting hieronder

De score van de websites van onderwijsinstellingen is gelijk gebleven in vergelijking met 2006. Wel is er een lichte verbetering ten aanzien van de aanvullende ijkpunten die we hebben gemeten (6 procent verbetering). De totale toegankelijkheid is daarmee in 2010 licht gestegen, maar het aantal minimale toegankelijkheidsijkpunten waar geen knelpunten gevonden zijn, is gelijk gebleven. Ten aanzien van de studie-informatiesystemen is er geen verbetering waar te nemen. Net als in 2006 voldoet geen enkel studie-informatiesysteem aan alle minimale toegankelijkheidseisen. Wat opvalt is dat het gebruik van multimedia op websites fors is toegenomen en dat het gebruik van complexe datatabellen is afgenomen.
Multimediapresentaties zoals bijvoorbeeld promotiefilms en weblectures, kunnen makkelijk toegankelijker gemaakt worden als daar al vanaf het begin rekening mee wordt gehouden.

In hoeverre zijn ontwikkelaars van studie-informatiesystemen hun toezeggingen uit 2006 met betrekking tot de toegankelijkheid van de door hen ontwikkelde systemen nagekomen?

Na de nulmeting in 2006 zijn door verschillende ontwikkelaars toezeggingen gedaan om de toegankelijkheid te verbeteren, maar minder dan de helft van deze concrete toezeggingen is daadwerkelijk uitgevoerd.

Zijn de mobiele applicaties van hoger onderwijsinstellingen die nu op de markt zijn toegankelijk voor mensen met een functiebeperking?

Een snelle eerste inventarisatie van de verschillende mobiele applicaties leert ons dat bij het ontwikkelen van deze applicaties toegankelijkheid niet gelijk als basisvoorwaarde wordt meegenomen. De applicaties die voor de iPhone ontwikkeld zijn, scoren beter dan de applicaties die voor Android ontwikkeld zijn. Nader onderzoek is daar nodig.

Aanbevelingen voor hogescholen

Omdat verschillende groepen verantwoordelijken op verschillende manieren kunnen bijdragen aan een beter toegankelijk hoger onderwijs, worden in het rapport aanbevelingen gedaan voor verschillende partijen: beleidsmakers, docenten en ontwikkelaars. Voorlichting over toegankelijkheid is voor al deze partijen gewenst. De partijen kunnen bij de oplossing, bijvoorbeeld ten behoeve van de Accreditatie gebruik maken van ondersteuning van bijvoorbeeld Handicap en Studie (studentenbegeleiding), Accessibility (websites en ICT volgens de accreditatieeisen) en Bartimeus (gebouwde omgeving).

Tags:
Categorie:
Projecten
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn