Terug naar overzicht Accessibility Monitor 2004 - 2011

Accessibility Monitor 2005

Samenvatting

Inleiding

In 2005 heeft Stichting Bartiméus Accessibility in opdracht van de CG-Raad, Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang, Bartiméus en Stichting Waarmerk drempelvrij.nl een monitor (een indicatieve scan) uitgevoerd naar de toegankelijkheid van 100 van de naar schatting 1300 overheidssites. Het gaat om alle ministeriële- (13) en provinciesites (12), gemeentewebsites (60) en overige websites zoals waterschappen (15). Uit dit onderzoek blijkt dat 96% van de onderzochte websites niet voldoet aan de minimale eisen van toegankelijkheid zoals die zijn vastgesteld door alle belanghebbenden voor het Waarmerk drempelvrij.nl. Deze eisen zijn in enkele van onze buurlanden opgenomen in wet- en regelgeving.

Cirkeldiagram 96% ontoegankelijk

Accessibility heeft dit onderzoek eerder uitgevoerd in het voorjaar van 2004. Destijds voldeed 95% van de onderzochte sites niet aan de minimale eisen voor toegankelijkheid. Zowel in 2004 als in 2005 is aanvullend een aantal kwaliteitscriteria onderzocht die de toegankelijkheid van websites bevorderen zoals toetsenbord-toegankelijkheid, kwaliteit van de broncode en schaalbaarheid van teksten.

Steeds meer overheidsinformatie en dienstverlening van de overheid wordt via internet aangeboden. Het is belangrijk dat deze informatie en diensten voor iedereen toegankelijk zijn. Uit het uitgevoerde onderzoek Accessibility Monitor 2005 blijkt echter dat veel websites van de overheid nog steeds slecht toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking, zoals een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking en voor senioren.

Monitor 2005

De zes meest voorkomende toegankelijkheidsproblemen zijn (in procenten van het totale aantal onderzochte websites):

 • Het ontbreken van tekstequivalenten bij afbeeldingen (87%);
 • Pagina's die geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn doordat scripts en applets of andere programmaobjecten niet ondersteund worden (71%);
 • Veranderingen in de natuurlijke taal van de websites worden niet in de code van de pagina aangegeven (63%);
 • Ontoegankelijke eenvoudige datatabellen (53%);
 • Toegankelijkheidsproblemen die met style sheets te maken hebben (47%);
 • Websites met frame sets waarbij de frames geen of onduidelijke titels hebben (35%).

Ook de resultaten van de aanvullende toetsing waren teleurstellend:

 • 25% van de websites was niet toetsenbord toegankelijk;
 • 98% van de websites gebruikt geen gevalideerde broncode;
 • 66% van de websites was de tekst niet schaalbaar.

De meest voorkomende problemen in 2004 waren ook de meest voorkomende problemen in 2005. Helaas werden vrijwel alle problemen op nog meer websites en in nog grotere mate aangetroffen, waardoor er gesteld kan worden dat de websites van de overheid ten opzichte van 2004 nog ontoegankelijker zijn geworden.
IJkpunten waaraan structureel niet werd voldaan zijn als ontoegankelijk gemarkeerd.

De vier sites die in dit onderzoek wél voldeden aan de minimale eisen voor toegankelijkheid zijn websites die zijn aangesloten bij een toetsingsregeling. Alle bij de overige sites geconstateerde problemen zijn wellicht niet bekend bij de desbetreffende organisaties maar zijn goed oplosbaar.

Conclusies

 • De overheid heeft naar schatting 1300 websites. Daarvan zijn in dit onderzoek 100 websites getoetst op toegankelijkheid. Het onderzoek toont aan dat 96% van de websites niet voldoet aan de minimale eisen voor webtoegankelijkheid voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking en senioren. Bovendien zijn de meest voorkomende problemen nu nog vaker aangetroffen dan in het onderzoek van 2004. De aangetroffen problemen zijn meestal goed oplosbaar.
 • Het kwaliteitsbeleid van de overheid op het gebied van toegankelijke overheidsinformatie en dienstverlening via internet, of tenminste de uitvoer ervan, schiet duidelijk te kort. Men mag er van uitgaan dat in het kwaliteitsbeleid van de onderzochte overheidsdiensten de toegankelijkheid van haar internetdienstverlening is opgenomen. Ergens in de uitwerking hiervan schiet het beleid te kort.
 • De oorzaak van het probleem ten aanzien van de webtoegankelijkheid moet gezocht worden in de mogelijkheid dat toegankelijkheidscriteria óf niet in concrete zin worden meegenomen bij de aanbesteding van een nieuwe website óf niet goed worden getoetst bij oplevering of later in de productieomgeving. Dit kan komen door zowel gebrek aan kennis bij bouwers of door gebrek aan (goede) controle door de opdrachtgever.
 • 98% van de onderzochte websites gebruikte geen valide code. Dat heeft in veel gevallen directe gevolgen voor de kosten voor onderhoud en beheer van een website maar ook voor de werking in diverse typen browsers, hulpapparatuur en media (telefoon, pda etc.) waarvoor dan bijvoorbeeld onnodig alternatieve versies nodig zijn.
 • Op 66% van de websites waren teksten niet schaalbaar, waardoor bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking de tekst niet zelf groter of kleiner kunnen maken. Schaalbare teksten worden ook door niet gehandicapte gebruikers gewaardeerd en zijn in feite een algemeen kwaliteitskenmerk van een website.
 
Tags:
Categorie:
Projecten
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn