Terug naar overzicht Ontwikkeling van diverse richtlijnen en regelgeving

Webrichtlijnen

Accessibility was verantwoordelijk voor de totstandkoming van de webrichtlijnen versie 1 norm. Deze werd opgesteld met de normcommissie van het Waarmerk drempelvrij in opdracht van het miniterie van BZK en drempelvrij. Vanuit de hele wereld werden commentaren geleverd om het document te verbeteren. De vertaling is in november 2007 opgeleverd.

Project Webrichtlijnen norm

Webrichtlijnen logoInmiddels wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van documentatie voor Webrichtlijnen 2. Hieraan vooraf ging versie 1 die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt. Vanaf 20 juli 2007 beheert de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl de Webrichtlijnen. Het gaat om een uitbreiding van de oude drempelvrij.nl regeling die er enkel was voor prioriteit 1. Deze norm werd geschreven in opdracht van het Ministerie van BZK en het Waarmerk door een Werkgroep onder leiding van Eric Velleman van Accessibility.

Achtergrond

In april 2006 heeft de Tweede Kamer haar zorg uitgesproken over de mate van toegankelijkheid van websites van de Nederlandse overheid. Dit was naar aanleiding van commentaar op de Webrichtlijnen door Accessibility en W3C Nederland en door de toegankelijkheidsmonitor die wij uitvoerden in opdracht van Viziris, Drempelvrij, CG-Raad en Bartimeus. Vooral de belangenorganisatie voor blinden, Viziris zette door en Kamervragen leidden vervolgens tot een motie van Kamerleden Fierens en Aasted-Madsen. Die leidde uiteindelijk tot het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites op 30 juni 2006. Als gevolg van het besluit moesten de richtlijnen worden aangepast en moeten nieuwe websites van de rijksoverheid sinds 1 september 2006 aan de webrichtlijnen voldoen.

De Webrichtlijnen omvatten kwaliteitseisen die zowel voor overheid als bedrijfsleven belangrijk zijn voor de aanbesteding, de bouw, het onderhoud en het beheer van websites. Het gaat o.a. om kwalitatieve uitbreidingen zoals op het gebied van zoekmachine optimalisatie, consistentie, navigatie, formuliergebruik etc. Die zijn niet alleen voor de overheid van belang maar voor iedereen die de Total Cost of Ownership van de site naar beneden wil brengen. Voor de overheid zijn de nieuwe richtlijnen verplicht. Het Rijksbesluit schrijft: "Dit voorschrift geldt voor de ministeries met daaronder de ressorterende diensten, bedrijven en instellingen.[...] De ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor het aantonen van de conformiteit aan de webrichtlijnen."

Internationale aansluiting

Deze norm sloot aan bij internationale wet- en regelgeving en is mede gebaseerd op ons Europese werk voor het Wab Cluster. De testen die daarin zijn omschreven zijn gebruikt in zowel de toetstool van de overheid als voor de webricthlijnen. De nieuwe richtlijnen houden ook rekening met de komende versie van de internationaal erkende toegankelijkheidsrichtlijnen van het W3C en verschillende ophanden zijnde en bestaande ISO normen. De Nederlandse overheid bracht al in een eerdere versie van de Webrichtlijnen verschillende internationale standaarden samen. De nieuwe documenten zijn tijdens een periode van publieke review van commentaar voorzien door tal van experts en organisaties uit de hele wereld.

Veranderingen

De belangrijste verandering voor deelnemers aan de toetsing zal de wijze van rapporteren zijn. Omdat nu ook onderdelen zoals zoekmachine optimalisatie en validatie worden onderzocht zullen wij in de komende periode onze rapportages aanpassen. Dat geldt voornamelijk voor deelnemers die de site laten onderzoeken op prioriteit 1, 2 en de resterende Webrichtlijnen.

Twee normen?

De Webrichtlijnen 1 bestaan inderdaad uit twee documenten. Dat was overigens ook al zo. Het gaat om:

Toetsing

De overheid voorziet in een toetstool waarmee online een deel van de norm kan worden gemeten (ongeveer 15 procent van de minimale richtlijnen en ongeveer 36 procent in van het totaal van alle richtlijnen). Aanvullend is dan een handmatig onderzoek nodig. Dat kan iedereen zelf doen. Voor wie daar geen tijd of kennis voor heeft bieden wij de formele Waarmerk toetsing aan (volgens ISO 17020).

Kan ik snel ergens bijspijkeren?

Er staat enorm veel informatie online. Maar voor hen die geen weken willen zoeken en lezen hebben we een cursus die bij de Webrichtlijnen hoort: 

Voordelen van de kwaliteitsregeling Webrichtlijnen

Websites die zijn gebouwd volgens de Webrichtlijnen hebben de volgende voordelen:

  • Betere bereikbaarheid;
  • Betere vindbaarheid;
  • Betere toegankelijkheid - voldoen aan WCAG 1.0, prioriteit 1 en 2;
  • Toename in snelheid;
  • Lagere kosten voor beheer en onderhoud;
  • Voorbereid op de raadpleging via mobiele telefoons en PDA's.

De kwaliteitsregeling Webrichtlijnen is vastgesteld door het Ministerie van BZK en het bestuur en de stakeholders van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. Zij biedt houvast bij het borgen van de kwaliteit tijdens de uitbestedings-, ontwerp-, bouw-, opleverings- en beheerfase van websites. Een website die aantoonbaar aan de Webrichtlijnen voldoet, verhoogt het economische en sociale rendement en getuigt van innovatiekracht. Meer voordelen

Gerelateerde projecten

Het WAB Cluster Project is een Europees project onder het Zesde Kader programma van de EU: Doel is het opstellen van een geharmoniseerde Europese Methodologie voor het evalueren van websites. Daarvoor leiden wij een Cluster van 21 partners uit 8 landen van Europa.
Meer over WAB Cluster en UWEM

Het BentoWeb project is een Europees project dat speciale testmodules ontwikkelt om tot nu toe onmogelijk te testen ijkpunten toch te kunnen testen. Accessibility is verantwoordelijk voor gebruikersonderzoek en voor het programmeren van een gebruikerstestinstrument. In dit project worden ook testsuite geschreven voor de nieuwe W3C toegankelijkheidsnormen.
Meer informatie over het BenToWeb project.

Het Support EAM project is een Europees project dat begin dit jaar is gestopt. Accessibility leverde in dit project kennis voor het opstellen van een businessplan voor een Europees toetsingsbureau. Tevens waren wij opdrachtgever voor een CEN Workshop waar de belanghebbenden het eens werden over drie certificeringsschema's. Accessibility voldoet op dit moment als eerste organisatie in Europa aan deze certificatie en werkt samen met verschillende organisaties in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zweden en andere landen in Europa.
Meer informatie over het Suppor EAM project.

Tags:
Categorie:
Projecten
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn