Voorbeeldrapportage Zoekmachineoptimalisatie

De Webrichtlijnen zijn richtlijnen voor de kwaliteit, toeganklijkheid en vindbaarheid van (overheids-)websites. Veel van de richtlijnen dragen bij aan een goede vindbaarheid voor zoekmachines. Dit rapport is samengesteld op basis van een Webrichtlijnen-inspectie en niet uitputtend, maar wel erg bruikbaar, op het gebied van zoekmachineoptimalisatie. Zie ook onze voorbeeldrapportage van een volledig webrichtlijnenonderzoek.

Zoekmachineoptimalisatie rapportage van de site www.voorbeeldrapportageaccessibility.nl

Check mei 2012 - 3.0

Inleiding

Steeds vaker komen bezoekers van een website direct binnen via de eigen of de externe zoekmachine. Het is dan natuurlijk wel van belang dat ze ook zo snel mogelijk bij de informatie of dienst komen die ze zoeken. Die vindbaarheid van informatie op uw website kunt u optimaliseren door de site beter indexeerbaar te maken voor zoekmachines. De Webrichtlijnen(norm) biedt een aantal richtlijnen en succes criteria die u daarbij kunnen helpen.

Door ervoor te zorgen dat uw website gemakkelijk en vooral effectief door zoekmachines kan worden geïndexeerd neemt de vindbaarheid van uw informatie significant toe en dus meestal ook de ranking in zoekmachines zoals Google. Uw webbouwer(s) en content beheerder(s) spelen daarbij een belangrijke rol. In deze rapportage staat een overzicht van de Webrichtlijnen waarmee zij rekening kunnen houden.

Totaalscore voor zoekmachineoptimalisatie

Rapport score ja 9, nee 1, nvt 46

Zoekmachine score
AntwW3CIJkpunt
Ja
9
Nee
1
Nvt
46
1Lever equivalente alternatieven voor auditieve en visuele content
1.1 Lever een tekstequivalent voor elk niet-tekstueel element
ja 1.1.1 Niet-tekstuele content die in woorden kan worden uitgedrukt is expliciet gekoppeld aan een tekstequivalent.
nvt 1.1.2 Niet-tekstuele content die niet in woorden wordt uitgedrukt, bevat een beschrijvend tekstlabel of een tekstbeschrijving die als tekstequivalent wordt geleverd.
nvt 1.1.3 Links met niet-tekstuele content hebben altijd een niet-leeg tekstequivalent.
nvt 1.1.4 Als CSS Image Replacement technieken worden gebruikt: zorg ervoor dat CSS eigenschappen visibility : hidden of display : none niet voor dit doel gebruikt worden.
nvt 1.1.7-ac Bij het gebruik van image maps voor zowel het img element als ieder area element is een effectieve alternatieve tekst via het alt attribuut aangegeven.
nvt 1.1.8-ac Ieder img en area element is voorzien van een alt attribuut.
1.2 Lever tekstlinks voor ieder actief gebied van een server-side image map
nvt 1.2.1 Er worden tekstlinks geleverd voor ieder actief gebied van een server-side image map.
ja 1.2.2 Als het niet mogelijk is om tekstlinks te leveren, bijv. vanwege teveel informatie, wordt een tekstequivalent aangeboden die dezelfde functie biedt als het niet-tekstuele element en dezelfde informatie overdraagt als de schrijver had bedoeld voor de niet-tekstuele content.
1.4 Voor iedere tijdgerelateerde multimediapresentatie, bijvoorbeeld een (animatie)film, kan je equivalente alternatieven synchroniseren (bijvoorbeeld onderschriften of auditieve beschrijvingen van het beeldspoor) met de presentatie
nvt 1.4.2 Alle belangrijke dialogen en geluiden worden voorzien van onderschriften, behalve als de webcontent realtime is, alleen in audio en niet tijdgerelateerd of interactief; in dat geval is een transcriptie of andere niet-auditieve equivalent voldoende;
nvt 1.4.3 Beschrijvingen en onderschriften worden gesynchroniseerd met de gebeurtenissen die ze weergeven.
3Gebruik opmaak- en style sheets en doe dit op de juiste manier
3.1 Als er een geschikte opmaaktaal bestaat, gebruik dan liever opmaak dan afbeeldingen om informatie over te brengen
ja 3.1.1 Afbeeldingen die automatisch kunnen worden gegenereerd op basis van informatieve gegevens moeten niet worden gebruikt; in plaats daarvan moet geschikte opmaaktaal worden gebruikt.
3.2 Creëer documenten die zich conformeren aan een gepubliceerde formele grammatica
ja 3.2.1 Het document (d.w.z. het document dat aan de lezer wordt aangeboden in zijn definitieve vorm, mogelijk met inbegrip van gegenereerde content door programma-elementen) voldoet aan de gepubliceerde formele grammatica.
ja 3.2.4-ac Elk HTML of XHTML document begint met een geldige doctype declaratie.
3.5 Gebruik headerelementen om de documentstructuur over te brengen en gebruik ze volgens de specificatie
nvt 3.5.1 Er zijn headerelementen gebruikt voor het geven van headerinformatie
nvt 3.5.2 Headerelementen zijn in de juiste volgorde gebruikt, beginnend bij kop 1 (h1).
nvt 3.5.4 Er is een caption element of heading markup gebruikt voor het leveren van een kopregel boven een tabel
3.7 Opmaak citaten. Gebruik het citaat-element niet om formatteringseffecten te bereiken, zoals inspringen
nvt 3.7.2 Citaat-opmaak (blockquote en q) is alleen gebruikt voor citaten en niet voor andere opmaakeffecten.
nvt 3.7.3 Het cite element is alleen gebruikt voor verwijzing/citeren van andere bronnen (bijv. personen en titels).
3.8 Gebruik het p (paragraph) element voor het aangeven van paragrafen. Gebruik niet het br (linebreak) element voor het scheiden van paragrafen
nvt 3.8.1 Het p element is gebruikt voor de markup van paragrafen
3.10 Gebruik het dfn (definition) element voor het aangeven van termen, elders gedefinieerd in een definitielijst
nvt 3.10.1 Het dfn (definition) element is alleen gebruikt om termen aan te geven die elders gedefinieerd worden in een definitielijst of om inline definities aan te geven.
4Geef het gebruik van de natuurlijke taal aan
4.1 Geef duidelijk veranderingen aan in de natuurlijke taal van de documenttekst en van alle tekstequivalenten (bijvoorbeeld onderschriften)
nee 4.1.1 Tekstgedeelten of -fragmenten die binnen de content voorkomen en zijn geschreven in een andere taal dan de natuurlijke taal van de inhoud in zijn geheel, worden herkend door middel van het lang attribuut, inclusief specificatie van de taal van het tekstgedeelte of tekstfragment.
4.3 Geef de voornaamste natuurlijke taal van een document aan
nvt 4.3.1 De voornaamste natuurlijke taal van een document wordt opgegeven
nvt 4.3.2 In geval van een HTML-pagina wordt het lang attribuut gebruikt
nvt 4.3.3 In geval van een XHTML-pagina wordt minstens het xml:lang attribuut gebruikt
5Creëer tabellen die zich netjes laten transformeren
5.3-WR Gebruik geen tabellen voor layout. Zie hieronder de (minder strenge) WCAG succescriteria voor ijkpunten 5.3 en 5.4 .
nvt 5.3.1 Tabellen worden niet gebruikt voor layout.
5.5 Lever samenvattingen voor tabellen
nvt 5.5.1 Er wordt een “samenvatting” geleverd
6Zorg ervoor dat pagina's die met nieuwe technologieën werken zich netjes laten transformeren
6.1 Organiseer documenten zo dat ze zonder style sheets gelezen kunnen worden
nvt 6.1.1 Het document is zo ingedeeld dat gebruikers alle inhoud en functionaliteit van het document kunnen openen, lezen en gebruiken als het zonder geassocieerd(e) style sheet(s) en in een logische volgorde wordt geleverd
6.3 Zorg ervoor dat pagina's bruikbaar zijn, als scripts, applets of andere programma-objecten uitstaan of niet worden ondersteund. Als dit niet mogelijk is, lever dan equivalente informatie op een alternatieve toegankelijke pagina.
nvt 6.3.1 Technologieën die voor presentatie en gebruikersinterface worden gebruikt, ondersteunen toegankelijkheid (zoals aanbevolen door W3C) of er worden alternatieve versies van de paginacontent geboden die wel toegankelijkheid ondersteunen.
nvt 6.3.2 Pagina's zijn bruikbaar als scripts, applets of andere programma-objecten uit staan of niet worden ondersteund.
nvt 6.3.4 Scriptfunctionaliteit die wordt gebruikt in combinatie met links wordt op zo'n manier gebruikt, dat het een uitbreiding is op de basisfunctionaliteit van de link.
nvt 6.3.5 Bezoekers zonder ondersteuning voor client-side script worden niet geconfronteerd met niet-werkende links of formulieren. Dit gaat ook op voor het gebruik van formulierelementen voor navigatiedoeleinden.
nvt 6.3.6 Als de browser van een bezoeker client-side script niet ondersteund en interactie van de gebruiker nodig is om een taak uit te voeren, wordt server-side functionaliteit gebruikt in plaats van client-side functionaliteit.
6.5 Zorg ervoor dat dynamische content toegankelijk is of lever een alternatieve presentatie of pagina
nvt 6.5.1 Dynamische content is toegankelijk, of er wordt een toegankelijke alternatieve presentatie of pagina geboden
nvt 6.5.2-ac Client-side script of formulieren zijn niet de enige manier om informatie op de site te bereiken.
9Ontwerp apparaatonafhankelijkheid
9.1 Lever client-side image maps in plaats van server-side image maps behalve waar de gebieden niet kunnen worden gedefinieerd met behulp van een beschikbaar geometrisch model
ja 9.1.1 De informatie kon niet worden geleverd in de vorm van een client-side image map
ja 9.1.2 De gebieden konden niet worden gedefinieerd met een beschikbaar geometrisch model
ja 9.1.3 Er is een equivalent dat dezelfde content en functionaliteit biedt
11Gebruik W3C-technologieën en -richtlijnen
11.1 Gebruik W3C-technologieën als ze beschikbaar zijn en geschikt voor een klus en gebruik de jongste versies als ze ondersteund worden
nvt 11.1.1 HTML 4.01 (of hoger) of XHTML 1.0 (of hoger) wordt volgens de specificaties gebruikt
nvt 11.1.4 De laatste versie van W3C-technologieën worden gebruikt wanneer ze beschikbaar en van toepassing zijn
11.2 Vermijd afgekeurde eigenschappen van W3C-technologieën
nvt 11.2.1 Er zijn geen afgekeurde eigenschappen gebruikt
11.6 Bij het bouwen van een nieuwe website: gebruik van HTML 4.01 of XHTML 1.0 uitsluitend de Strict variant
nvt 11.6.1 De Strict variant van HTML 4.01 of XHTML 1.0 is op een geldige manier gebruikt.
12Lever informatie over context en oriëntatie
12.1-WR Gebruik geen frames.
nvt 12.1.1 De Frameset variant van HTML 4.01 of XHTML 1.0 wordt niet gebruikt
nvt 12.1.2 De frameset, frame en/of iframe elementen worden niet gebruikt; niet in de code en ook niet in script.
12.5 Zet de inhoud van de pagina in de HTML broncode op volgorde van belangrijkheid
nvt 12.5.1 De inhoud van de pagina is in de HTML broncode op volgorde van belangrijkheid gezet
13Lever duidelijke navigatiemechanismen
13.2 Lever metadata om semantische informatie toe te voegen aan pagina's en sites
nvt 13.2.1 Het title element is gebruikt.
nvt 13.2.2 Er zijn metadata aan de pagina en site toegevoegd om semantische informatie te bieden (via RDF of via meta of link elementen).
13.3 Geef informatie over de algemene layout van een site (bijvoorbeeld een site map of een inhoudsopgave)
nvt 13.3.1 De site biedt een site map en/of inhoudsopgave die informatie geeft over de algemene layout van de site.
13.18 Serveer bestanden met het correcte MIME type
nvt 13.18.1 Bestanden worden met het correcte MIME type geserveerd.
14Zorg ervoor dat documenten duidelijk en simpel zijn
14.1 Gebruik de duidelijkste en eenvoudigste taal die zich leent voor de content van een site
ja 14.1.1 Op de pagina's wordt vocabulaire gebruikt dat zeer veel wordt gebruikt door leden van het beoogde publiek
14.5 Produceer unieke, onveranderende URL's
nvt 14.5.1 De URL's van de website zijn eenduidig en niet onderhevig aan wijzigingen.
nvt 14.5.2 URL's verwijzen permanent naar dezelfde bron
nvt 14.5.3 Sessie informatie in een URL is niet nodig om pagina's op een website te bezoeken; de voorkeursmethoden voor identificatie van de bezoeker zijn HTTP-authenticatie of cookies
nvt 14.5.4 Als informatie wordt verplaatst, leidt de server automatisch naar de nieuwe locatie als de gebruiker niet hoeft te worden geïnformeerd. Anders wordt een link met de nieuwe locatie geboden.
14.6 URL's zijn leesbaar en herkenbaar
nvt 14.6.1 Er zijn uitsluitend gebruikersvriendelijke, leesbare en herkenbare URL's gebruikt.
nvt 14.6.2 Er is een leesbare, uit te breiden directory-structuur gebruikt.
14.7 Schrijf korte, bondige tekst, waarin de belangrijkste boodschap bovenaan de pagina al wordt genoemd
nvt 14.7.1 Er is een korte, bondige tekst binnen de belangrijkste boodschap bovenaan de pagina

Verder lezen

Zoekmachineoptimalisatie
Beter scoren in zoekmachines, een pagina met 10 tips en een aantal relevante links
Voordelen
Overzicht van de voordelen van een toegankelijke website
www.webrichtlijnen.nl/handleiding/ontwikkeling/productie/optimalisatie-zoekmachines/#r-pd-4-1
Uitleg van de richtlijnen over zoekmachine optimalisatie op de webrichtlijnen website

NB: Het gaat in deze rapportage alleen om richtlijnen en succes criteria die zijn opgenomen in de Webrichtlijnennorm, Als u nog meer wilt doen aan zoekmachine optimalisatie, dan raden wij u aan om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.

Gerelateerd

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn