Voorbeeldrapportage Webrichtlijnen van de overheid

Rapportage Webrichtlijnen (volgens model rijksoverheid)

Check mei 2012 - 3.0, van de website www.voorbeeldrapportageaccessibility.nl

Inleiding

Dit rapport beschrijft hoe uw website voldoet aan de Webrichtlijnen. Het gebruikt daarvoor het rapportagemodel van de Rijksoverheid in plaats van rapportage volgens de toetsingsnorm. Wij leveren dit extra rapportagemodel op verzoek van organisaties die de resultaten van de toetsing volgens de norm direct willen kunnen vergelijken met bijvoorbeeld de matrix van de overheid of met de uitkomsten van de online webrichtlijnen tool. In feite is dit onderzoeksrapport een remapping van de succes criteria uit de normrapportage (hoofdrapport).

In dit rapport wordt dus gerapporteerd op de 125 richtlijnen zoals die te vinden zijn op de website van de webrichtlijnen. Het is belangrijk te weten dat de richtlijnen voor toegankelijkheid waarnaar in richtlijn 2.9 wordt verwezen bestaan uit 46 ijkpunten die dus bovenop de 124 andere richtlijnen dienen te worden onderzocht. Deze ijkpunten en de daaronder liggende succes criteria zijn in detail beschikbaar in het hoofdrapport. In het hoofdrapport staan ook de conclusies en extra informatie over de toetsing.

Dit onderzoek kan afwijken van de uitkomsten van de online Webrichtlijnen toets. Dat komt doordat het grootste deel van de richtlijnen niet betrouwbaar automatisch kunnen worden gemeten. Alle gerapporteerde richtlijnen zijn door experts handmatig onderzocht. Als uw site voldoet aan de Webrichtlijnen biedt die meer kwaliteit, toegankelijkheid, duurzaamheid en vindbaarheid. Bel voor meer informatie met uw contactpersoon.

Gegevens over het onderzoek

 • Naam van de website: Voorbeeld rapportage
 • Adres van de website: www.voorbeeldrapportageaccessibility.nl
 • Onderzoeksdatum: 23 mei 2012
 • Onderzoeker: Martijn Houtepen
 • Scope van het onderzoek
  • Alle pagina's op www.voorbeeldrapportageaccessibility.nl
 • Aantal pagina's van de steekproef: 50 (zie bijlage voor de pagina's in de steekproef)
 • Toegepaste norm: Normatief document (Webrichtlijnen) versie 1 van 20-07-2007 inclusief appendix van 06-09-2010 en Richtlijnen voor evaluatie en sampling versie 1.
 • Meer informatie over de inspectiemethode is te vinden op de site www.accessibility.nl
Webrichtlijnen
AntwW3CRichtlijn titel
Ja
14
Nee
4
Nvt
107
Goed; voldoet aan richtlijn R-pd 1.1 Houd structuur en vormgeving zoveel mogelijk gescheiden: gebruik HTML of XHTML voor de structuur van de site en CSS voor de vormgeving ervan.
Goed; voldoet aan richtlijn R-pd 1.2 Bouw websites volgens het principe van gelaagd bouwen.
Goed; voldoet aan richtlijn R-pd 1.3 Maak de functie van de website niet afhankelijk van optionele technologie, zoals CSS en client-side script: optionele technologie dient de informatie op de site en het gebruik ervan te complementeren en niet de toegang ertoe te belemmeren wanneer deze technologie niet ondersteund wordt.
Niet van toepassing R-pd 2.1 Gebruik HTML 4.01 of XHTML 1.0 volgens de W3C specificaties voor de markup van overheidswebsites.
Niet van toepassing R-pd 2.2 Gebruik geen markup die in de W3C specificaties staat aangemerkt als deprecated (achterhaald).
Niet van toepassing R-pd 2.3 Bij het aanpassen van een bestaande website: gebruik van HTML 4.01 of XHTML 1.0 alleen de Transitional variant als het gebruik van de Strict variant onmogelijk of onwenselijk is.
Niet van toepassing R-pd 2.4 Bij de bouw van een nieuwe website: gebruik van HTML 4.01 of XHTML 1.0 de Strict variant.
Niet van toepassing R-pd 2.5 Gebruik geen frames op overheidswebsites. Gebruik daarom ook niet van HTML 4.01 of XHTML 1.0 de Frameset variant.
Niet van toepassing R-pd 2.6 Gebruik CSS Level-2.1 volgens de W3C specificatie voor het vormgeven van overheidswebsites.
Goed; voldoet aan richtlijn R-pd 2.7 Indien client-side script wordt gebruikt, gebruik ECMAScript volgens de specificatie.
Goed; voldoet aan richtlijn R-pd 2.8 Indien men elementen in de HTML hiërarchie manipuleert, maak gebruik van de W3C DOM volgens de specificatie.
Fout: voldoet niet aan richtlijn R-pd 2.9 Bouw een website volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0) van het W3C.
Goed; voldoet aan richtlijn R-pd 3.1 Schrijf zowel grammaticaal correcte, als beschrijvende markup.
Niet van toepassing R-pd 3.2 Gebruik markup voor kopregels die de hiërarchie van de informatie op de pagina uitdrukken.
Niet van toepassing R-pd 3.3 Sla in de markup geen niveaus in de hiërarchie van kopregels over.
Niet van toepassing R-pd 3.4 Gebruik het p (paragraph) element voor het aangeven van paragrafen. Gebruik niet het br (linebreak) element voor het scheiden van paragrafen.
Niet van toepassing R-pd 3.5 Gebruik het em (emphasis) en strong element voor het aangeven van nadruk.
Niet van toepassing R-pd 3.6 Gebruik het abbr (abbreviation) element voor afkortingen indien er onduidelijkheid zou kunnen ontstaan over de betekenis ervan, de afkorting een zeer belangrijke rol speelt in de tekst of wanneer de afkorting niet voorkomt in het Nederlands woordenboek.
Niet van toepassing R-pd 3.7 Gebruik het dfn (definition) element voor het aangeven van termen, elders gedefinieerd in een definitielijst.
Niet van toepassing R-pd 3.8 Gebruik het ins (insertion) en del (deletion) element voor het aangeven van regelmatige wijzigingen in de inhoud van een pagina.
Niet van toepassing R-pd 3.9 Vermijd het gebruik van het sup (superscript) en sub (subscript) element waar mogelijk.
Niet van toepassing R-pd 3.10 Gebruik het cite element voor referenties naar personen en titels.
Niet van toepassing R-pd 3.11 Vermijd het gebruik van het q (quotation) element.
Niet van toepassing R-pd 3.12 Gebruik het blockquote element voor het aangeven van (lange) citaten.
Niet van toepassing R-pd 3.13 Gebruik ol (ordered list) en ul (unordered list) elementen voor het aangeven van lijsten.
Niet van toepassing R-pd 3.14 Gebruik het dl (definition list), het dt (definition term) en dd (definition data) element voor het aangeven van een lijst met definities.
Niet van toepassing R-pd 3.15 Geef betekenisvolle namen aan id en class attributen.
Niet van toepassing R-pd 4.1 Produceer unieke, onveranderende URL's
Niet van toepassing R-pd 4.2 Dynamisch gegenereerde URL's dienen nog steeds naar dezelfde inhoud te verwijzen als inhoud wordt gewijzigd of toegevoegd.
Niet van toepassing R-pd 4.3 Vermijd het gebruik van sessies in URL's.
Niet van toepassing R-pd 4.4 Zorg voor doorverwijzing naar de nieuwe locatie bij het verplaatsen van informatie.
Niet van toepassing R-pd 4.5 Automatische doorverwijzing dient, indien mogelijk, uitgevoerd te worden door de server.
Niet van toepassing R-pd 4.6 Gebruik vriendelijke URL's, die leesbaar en herkenbaar zijn.
Niet van toepassing R-pd 4.7 Zet een leesbare, uitbreidbare directory-structuur op.
Niet van toepassing R-pd 5.1 In het geval dat belangrijke informatie via een gesloten standaard wordt aangeboden, dient men dezelfde informatie ook via een open standaard aan te bieden.
Goed; voldoet aan richtlijn R-pd 6.1 Elk HTML of XHTML document moet beginnen met een geldige doctype declaratie.
Niet van toepassing R-pd 6.2 Zet de inhoud van de pagina in de HTML broncode op volgorde van belangrijkheid.
Goed; voldoet aan richtlijn R-pd 7.1 Het alt (alternative) attribuut dient te worden gebruikt op ieder img (image) en area element en dient te worden voorzien van een effectieve alternatieve tekst.
Niet van toepassing R-pd 7.2 Gebruik geen alt attribuut voor het oproepen van tooltips.
Niet van toepassing R-pd 7.3 Gebruik geen d-links op overheidswebsites. Het gebruik van het longdesc (long description) attribuut verdient de voorkeur wanneer de alternatieve tekst op het alt attribuut ontoereikend is voor het begrip van de informatie in de afbeelding.
Niet van toepassing R-pd 7.4 Afbeeldingen die staan geplaatst binnen een link dienen een niet-lege alternatieve tekst te hebben om bezoekers die de afbeelding niet zien in staat te stellen de link te volgen.
Niet van toepassing R-pd 7.5 Geef bij het gebruik van image maps voor zowel het img element als ieder area element een effectieve alternatieve tekst aan via het alt attribuut.
Niet van toepassing R-pd 7.6 Decoratieve afbeeldingen dienen zoveel mogelijk door CSS geplaatst te worden. Informatieve afbeeldingen dienen door HTML geplaatst te worden.
Niet van toepassing R-pd 7.7 Het gebruik van CSS Image Replacement technieken die worden toegepast op essentiële informatie wordt afgeraden.
Niet van toepassing R-pd 8.1 Beschrijf niet het mechanisme achter het volgen van een link.
Niet van toepassing R-pd 8.2 Schrijf heldere, beschrijvende tekst voor links.
Niet van toepassing R-pd 8.3 Gebruik het minimum aan tekst dat nodig is om te begrijpen waar de link naartoe leidt.
Niet van toepassing R-pd 8.4 Geef voldoende informatie over de bestemming van een link om onaangename verrassingen voor de bezoeker te voorkomen.
Niet van toepassing R-pd 8.5 Bij het gebruik van client-side script in combinatie met een link: maak de scriptfunctionaliteit een uitbreiding op de basisfunctionaliteit van de link.
Niet van toepassing R-pd 8.6 Bij het gebruik van client-side script in combinatie met een link: indien de link nergens naartoe leidt, confronteer de bezoeker zonder ondersteuning voor client-side script dan niet met een niet-werkende link.
Niet van toepassing R-pd 8.7 Bij het gebruik van client-side script in combinatie met een link: indien noodzakelijk, gebruik client-side script als een uitbreiding op server-side functies.
Goed; voldoet aan richtlijn R-pd 8.8 Links moeten duidelijk te onderscheiden zijn van andere tekst.
Niet van toepassing R-pd 8.9 Voorzie in een logische volgorde van de links op de pagina. Gebruik het tabindex attribuut om van de standaard tabvolgorde van links af te wijken wanneer deze volgorde niet toereikend is voor correct gebruik van de pagina door toetsenbordgebruikers.
Niet van toepassing R-pd 8.10 Maak het tabben naar links niet onmogelijk. Verwijder niet de focus rectangle rondom een link of de mogelijkheid tot focus op een link.
Niet van toepassing R-pd 8.11 Ontzie het accesskey attribuut. Als toch besloten wordt dit attribuut toe te passen, gebruik het alleen op links die door de hele site onveranderd blijven (bijvoorbeeld hoofdnavigatie) en beperk de sneltoetscombinaties tot nummers.
Niet van toepassing R-pd 8.12 Geef blinde bezoekers extra mogelijkheden om lange lijsten met links over te slaan.
Niet van toepassing R-pd 8.13 Geef bovenaan pagina's met veel onderwerpen een pagina-index met links om naar de verschillende onderwerpen te navigeren.
Goed; voldoet aan richtlijn R-pd 8.14 Links op overheidswebsites dienen niet zonder waarschuwing automatisch nieuwe vensters te openen.
Niet van toepassing R-pd 8.15 Open geen automatische nieuwe vensters, behalve wanneer de locatie van de link behulpzame informatie bevat die nodig kan zijn tijdens een belangrijk, niet te onderbreken proces.
Niet van toepassing R-pd 8.16 Links naar e-mail adressen: het e-mail adres waaraan het te versturen bericht is gericht dient zichtbaar te zijn in de linktekst.
Niet van toepassing R-pd 8.17 Links naar e-mail adressen: de URL in het href attribuut van een link naar een e-mail adres, mag alleen het mailto protocol en een e-mail adres bevatten.
Niet van toepassing R-pd 8.18 Pas geen technische maatregelen toe op de website om een e-mail adres te verhullen voor spam robots.
Niet van toepassing R-pd 8.19 Ga uiterst voorzichtig om met het publiceren van e-mail adressen van bezoekers van de website. Informeer de bezoeker over welke gegevens worden gepubliceerd op de site, of publiceer het e-mail adres van de bezoeker niet.
Niet van toepassing R-pd 8.20 Bij het aanbieden van downloadbare bestanden, informeer de bezoeker over hoe deze te downloaden en vervolgens te gebruiken.
Niet van toepassing R-pd 8.21 Serveer bestanden met het correcte MIME type.
Niet van toepassing R-pd 8.22 Open links naar downloadbare bestanden niet in een automatisch nieuw venster.
Niet van toepassing R-pd 8.23 Serveer downloadbare bestanden niet met opzet een onbekend of incorrect MIME type om de browser tot een bepaald gedrag te dwingen.
Goed; voldoet aan richtlijn R-pd 9.1 CSS dient in gelinkte bestanden geplaatst te worden en niet gemengd te worden met de HTML broncode.
Niet van toepassing R-pd 9.2 Pagina's dienen bruikbaar te blijven wanneer CSS door een webbrowser niet ondersteund wordt.
Goed; voldoet aan richtlijn R-pd 10.1 Zorg ervoor dat communicatieve elementen hun betekenis niet uitsluitend door kleur overbrengen.
Goed; voldoet aan richtlijn R-pd 10.2 Wees consistent met kleurgebruik bij het geven van betekenis.
Fout: voldoet niet aan richtlijn R-pd 10.3 Zorg voor voldoende helderheidscontrast tussen tekst- en achtergrondkleur.
Niet van toepassing R-pd 11.1 Gebruik tabellen voor het weergeven van relationele informatie en niet voor layout.
Niet van toepassing R-pd 11.2 Gebruik het th (table header) element voor het beschrijven van een kolom of rij in een tabel met relationele informatie.
Niet van toepassing R-pd 11.3 Groepeer rijen met alleen th (table header) cellen met het thead (table head) element. Groepeer de rest van de tabel met het tbody (table body) element.
Niet van toepassing R-pd 11.4 Gebruik het scope attribuut voor het associëren van tabellabels (th cellen) met kolommen of rijen.
Niet van toepassing R-pd 11.5 Gebruik het header en id element voor het associrarchieren van tabellabels (th cellen) met individuele cellen in complexe tabellen.
Niet van toepassing R-pd 11.6 Geef afkortingen voor tabellabels (th cellen) via het abbr (abbreviation) attribuut wanneer de lengte van de inhoud van het tabellabel zodanig van lengte is dat herhaling in een spraakbrowser irritatie kan wekken.
Niet van toepassing R-pd 11.7 Gebruik het caption element of heading markup voor het geven van een koptekst boven een tabel.
Niet van toepassing R-pd 11.8 Bij het aanpassen van een bestaande website: gebruik CSS voor de presentatie en layout van webpagina's en zie af van tabellen voor layout.
Niet van toepassing R-pd 11.9 Bij het gebruik van tabellen voor layout: gebruik niet meer dan één tabel en gebruik zoveel mogelijk CSS voor de vormgeving van deze tabel.
Niet van toepassing R-pd 11.10 Bij het gebruik van tabellen voor layout: pas geen toegankelijkheidsmarkup toe.
Niet van toepassing R-pd 12.1 Gebruik geen frames op overheidswebsites. Dit geldt voor zowel reguliere frames binnen framesets, als zogenaamde iframes.
Niet van toepassing R-pd 13.1 Gebruik het label element om tekst expliciet met een invoerveld in een formulier te associrarchieren.
Niet van toepassing R-pd 13.2 Gebruik het tabindex attribuut om van de standaard tab-volgorde op formuliervelden af te wijken wanneer deze volgorde niet toereikend is voor correct gebruik van het formulier door toetsenbordgebruikers.
Niet van toepassing R-pd 13.3 Breng groepering van invoervelden aan door middel van het fieldset element.
Niet van toepassing R-pd 13.4 Vermijd automatische doorverwijzing bij interactie met formulieren.
Niet van toepassing R-pd 13.5 Gebruik geen client-side script of formulieren als de enige manier om informatie op de site te bereiken.
Niet van toepassing R-pd 13.6 Confronteer een bezoeker niet met een onwerkzaam formulier als optionele technologiën - zoals CSS of client-side script - niet door de browser ondersteund worden.
Niet van toepassing R-pd 13.7 Wees terughoudend met het gebruik van CSS voor invoervelden en formulierknoppen.
Niet van toepassing R-pd 13.8 Als een bezoeker persoonlijke gegevens dient op te geven, laat deze dan weten wat er met die gegevens gedaan zal worden, bijvoorbeeld in de vorm van een privacyverklaring.
Niet van toepassing R-pd 13.9 Verg van een bezoeker via een formulier niet meer informatie op te geven dan noodzakelijk is voor het doel van het formulier. Houdt formulieren zo kort mogelijk en beperk het verplicht invullen van formuliervelden.
Niet van toepassing R-pd 13.10 Geef aan welke velden verplicht of optioneel zijn om in te vullen.
Niet van toepassing R-pd 13.11 Voorzie in alternatieve contactmogelijkheden, zoals adresgegevens, telefoonnummers of e-mailadressen, indien deze beschikbaar zijn.
Niet van toepassing R-pd 13.12 Laat de bezoeker weten wat er met het formulier na verzending gedaan zal worden.
Niet van toepassing R-pd 13.13 Geef de bezoeker de mogelijkheid tot archivering van zijn reactie.
Niet van toepassing R-pd 13.14 Stuur de bezoeker na het invullen en versturen van een formulier een bevestiging dat zijn bericht is aangekomen bij de ontvanger (autoreply).
Niet van toepassing R-pd 13.15 Geef voorafgaande aan complexe formulieren de bezoeker een indruk van hoe groot het formulier is.
Niet van toepassing R-pd 13.16 Noem vantevoren documenten die de bezoeker (eventueel) nodig heeft bij het invullen van het formulier.
Niet van toepassing R-pd 13.17 Voorzie formulieren van instructies voor de bezoeker waar nodig, met name bij de invoervelden waar ze toedoen.
Niet van toepassing R-pd 13.18 Voeg geen herstel (reset) knoppen toe aan een formulier.
Niet van toepassing R-pd 14.1 Gebruik geen client-side script voor onmisbare functionaliteit op webpagina's, tenzij het gebrek aan ondersteuning voor deze scripts voldoende wordt afgevangen door HTML alternatieven en/of server-side script.
Niet van toepassing R-pd 15.1 Het maken van een taalkeuze dient voor de bezoeker mogelijk te zijn op iedere pagina in de site.
Niet van toepassing R-pd 15.2 Links voor taalkeuze dienen op een duidelijke en consistente plaats in de navigatie van de site te staan.
Niet van toepassing R-pd 15.3 Gebruik voluit geschreven (tekstuele) links naar de taalvarianten.
Niet van toepassing R-pd 15.4 Schrijf links naar taalvarianten in hun corresponderende taal.
Niet van toepassing R-pd 15.5 Gebruik geen associaties met nationaliteiten voor taalkeuze.
Niet van toepassing R-pd 15.6 Specificeer de basistaal van een pagina in de markup.
Fout: voldoet niet aan richtlijn R-pd 15.7 Geef in de markup taalvariaties in de inhoud van pagina's aan.
Niet van toepassing R-pd 16.1 Specificeer de karakterset voor webpagina's.
Niet van toepassing R-pd 16.2 Specificeer de UTF-8 karakterset.
Niet van toepassing R-pd 16.3 Specificeer de karakterset ook via HTTP headers, indien mogelijk.
Niet van toepassing R-pd 16.4 Gebruik (minstens) het meta element voor het specificeren van de karakterset en plaats dit element zo hoog mogelijk in de head sectie van de markup.
Niet van toepassing R-pd 18.1 Gebruik voor iedere pagina een unieke, beschrijvende titel.
Niet van toepassing R-pd 18.2 Schrijf korte, bondige tekst, waarin de belangrijkste boodschap bovenaan de pagina al wordt genoemd.
Fout: voldoet niet aan richtlijn R-pd 22.1 Gebruik taal die de bezoeker begrijpt: beperk het gebruik van jargon, moeilijke termen en afkortingen.
Niet van toepassing R-pd 22.2 Geef bezoekers een vluchtroute: mogelijkheden om verder te kunnen gaan als ze vastlopen. Vluchtroutes zijn onder andere behulpzame links, het kunnen gebruiken van de terug (back) knop, een zoekfunctie, of het onmiddellijk kunnen corrigeren van invoerfouten.
Niet van toepassing R-pd 22.3 Laat bezoekers niet raden: geef informatie over hoe ze een gemaakte fout kunnen herstellen. Houd rekening met veelgemaakte fouten.
Niet van toepassing R-pd 22.4 Maak aangepaste foutpagina's - voor fouten als doodlopende links (404 Not Found) - waarop de bezoeker mogelijkheden krijgt aangereikt om zijn weg te vervolgen binnen de site.
Niet van toepassing R-pd 22.5 Bij een foutmelding als gevolg van het versturen van een formulier, geef de bezoeker de mogelijkheid om onmiddellijk de fout in het formulier te herstellen en laat hem niet afhankelijk zijn van het gebruik van de terug (back) knop.
Niet van toepassing R-pd 22.6 Bij het implementeren van een zoekmachine op de website: gebruik slimme zoektechnologie die rekening houdt met bijvoorbeeld spelfouten, soortgelijke zoektermen, en termen in meervoud en enkelvoud.
Niet van toepassing R-pd 22.7 Geef een overzichtelijke lijst van de meest relevante zoekresultaten. Teveel zoekresultaten kosten bezoekers veel tijd om de gewenste informatie te vinden. Geef bezoekers mogelijkheden om zoekcriteria in te stellen, of zoekresultaten te ordenen.
Goed; voldoet aan richtlijn R-pd 22.8 Geef bezoekers de mogelijkheid om fouten in de site te rapporteren.
Niet van toepassing R-pd 22.9 Maak gebruik van kleuren, iconen en tekstuele uitleg om de aandacht van de bezoeker voor een foutmelding te trekken en het probleem toe te lichten.
Niet van toepassing R-pd 22.10 Geef bezoekers mogelijkheden om informatie op alternatieve manieren te vinden. Bijvoorbeeld door het geven van een sitemap, zoekfuncties, of via een verzoek per e-mail, brief of telefoon.Verder lezenPagina's in de steekproef

Gerelateerd

 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn