Nieuwe overheidswebsites en apps moeten vanaf nu toegankelijk zijn

Nieuws
Staatssecretaris van BZK Raymond Knops

Vanaf maandag 23 september 2019 moeten nieuwe websites en apps van de Nederlandse overheid toegankelijk zijn. Dit geldt voor sites gebouwd na 23 september 2018. Vanaf 23 september 2020 geldt dit voor alle websites en apps.

Sinds 1 juli 2018 is dit wettelijk geregeld in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Staatssecretaris Knops (foto) is de verantwoordelijk bewindspersoon.

Sinds 1 juli 2018 is toegankelijkheid in Nederland bij wet geregeld in een Algemene maatregel van bestuur (AMvB): het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dit besluit wordt later opgenomen in de Wet Digitale Overheid die nog in ontwikkeling is. De AMvB zal op termijn gekoppeld worden aan de wet Digitale Overheid die nu wordt ontwikkeld. Tot die tijd is het Besluit gebaseerd op artikel 89 van de Grondwet.

Vanaf 23 december 2018 dienen overheden bij nieuwbouw te voldoen aan de succescriteria van WCAG 2.1, niveau A en AA. Deze is opgenomen in de Europese Standaard EN 301 549 versie 2.1.2.

Uitzonderingen

Intranetten en extranetten hebben een bijzondere positie: hier geldt de wet bij nieuwbouw of als deze substantieel aangepast worden na inwerkingtreding van de nieuwe regels. Er is nog een aantal specifieke uitzonderingen.

Verklaring

Overheidsinstanties moeten volgens het Besluit ook een toegankelijkheidsverklaring plaatsen op alle websites waarvoor de overheidsinstantie verantwoordelijk is. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen. Verklaringen worden opgenomen in een overzicht. De verklaring is niet alleen bedoeld om verantwoording af te leggen aan de politiek, maar ook aan de bezoekers van de website. Logius heeft ter ondersteuning een zogenaamde Invulassistent Toegankelijkheidsverklaring ontwikkeld.

Achtergrond

De Nederlandse wetgeving is gebaseerd op internationale afspraken: een VN-verdrag en een Europese richtlijn. De Tweede Kamer heeft begin 2016 besloten dit VN-verdrag uit te gaan voeren. Kort daarna ging ook de Eerste Kamer akkoord. Op 14 juli 2016 is het verdrag in werking getreden.

Al 10 jaar verplicht

Sinds 7 juli 2006 is digitale toegankelijkheid al bestuurlijk regeld voor de Rijksoverheid in een Rijksbesluit. In 2008 zijn in het Nationaal Uitvoerings Programma e-overheid (NUP) afspraken gemaakt tussen alle overheidslagen. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben een bestuurlijke overeenkomst opgesteld over hoe de infrastructuur van de e-overheid gericht kan worden benut voor betere dienstverlening door de overheden aan burgers en bedrijven. Op 1 december 2008 hebben betrokken overheden hierover een akkoord getekend; staatssecretaris Ank Bijleveld namens de Rijksoverheid, Annemarie Jorritsma namens de VNG, Jan Franssen namens het IPO en Sybe Schaap namens de Unie van Waterschappen.

Contact

Portret Leonie Steggink

Ook jouw digitale communicatie voor iedereen toegankelijk?

Leonie Steggink