Terug naar nieuwsoverzicht

"Pas toe leg uit voldoet niet aan VN verdrag"

Het College voor Rechten van de Mens stelt in haar advies aan de Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat het 'pas toe leg uit' regime rond de Webrichtlijnen niet aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap voldoet.

Logo College voor de Rechten van de MensHet advies is opgesteld op verzoek van de Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het rapport merkt het College op dat de toegankelijkheid van websites van rijksoverheid en lagere overheden niet volledig is gewaarborgd, terwijl burgers steeds meer op deze websites aangewezen zijn om zaken te regelen. Men refereert naar de toelichting bij de Goedkeuringswet, de Kamerbrief van 26 november 2012 van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstukken II 2012/13, 26 643, nr. 260 ) en het overleg met de Tweede Kamer van 3 april 2013 (Kamerstukken II 2012/13, 26 643, nr. 276) waaruit blijkt dat de minister de webrichtlijnen voor overheidsinstellingen wil laten toepassen op basis van het ‘pas toe of leg uit’-beginsel. Het college concludeert dat de overheid hiermee toelaat dat de eisen aan overheidsdiensten voor wat betreft de webtoegankelijkheid niet aan de eisen van het verdrag voldoen. Dit is geen wenselijke situatie en het College dringt er dan ook op aan dat overheidsdiensten ten aanzien van de webtoegankelijkheid bekend worden gemaakt met de verplichtingen uit het verdrag.

Bij het opstellen van het advies is, naast de concept-wetteksten en de memorie van toelichting, gebruik gemaakt van de inbreng van zowel burgers als organisaties van mensen met een beperking in het kader van de internetconsultatie die de staatssecretaris in juli/augustus 2013 heeft ingesteld. Ook heeft het College gebruik gemaakt van het onderzoeksrapport ‘Ratificatie… en dan?’ (pdf) en het aanvullend rapport (pdf) daarbij van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (Universiteit Utrecht) en van de impactanalyse ‘Economische gevolgen van ratificatie van het VN-Verdrag handicap’ (pdf) van SEOR (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is in 2006 tot stand gekomen en in 2007 door Nederland ondertekend. Kernwaarden uit het verdrag zijn het bevorderen van inclusie en participatie van mensen met een beperking, het tegengaan van uitsluiting, het bevorderen van respect voor de inherente waardigheid van ieder mens, het bevorderen van individuele autonomie en het creëren van volwaardig burgerschap. Door het verdrag te ratificeren laat de regering zien deze kernwaarden te onderschrijven en maatregelen te willen nemen om hier invulling aan te geven.

Lees de publicatie op de website van het College voor de Rechten van de Mens 

Meer informatie over het Toepassingskader / pas toe leg uit

Tags:
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.