Terug naar nieuwsoverzicht

EU stelt regels voor om overheidswebsites toegankelijk te maken

De Europese Commissie stelt vandaag, op de Internationale dag voor mensen met een handicap, nieuwe regels voor voor een richtlijn over de toegankelijkheid van websites van overheidsinstanties moet ervoor zorgen dat twaalf soorten websites in de hele EU vanaf eind 2015 verplicht over standaard-toegankelijkheidskenmerken beschikken.

EU vlagMeer dan 100 miljoen EU-burgers gemakkelijker openbare onlinediensten laten gebruiken om werk te zoeken, een auto te registreren, belastingaangifte te doen of een paspoort of rijbewijs aan te vragen: dat is het doel van nieuwe regels die de Europese Commissie vandaag op de Internationale dag voor mensen met een handicap voorstelt. Het voorstel van de Commissie voor een richtlijn over de toegankelijkheid van websites van overheidsinstanties moet ervoor zorgen dat twaalf soorten websites in de hele EU vanaf eind 2015 verplicht over standaard-toegankelijkheidskenmerken beschikken. Verplichte toegankelijkheid moet dan gelden voor essentiële overheidsdiensten, zoals sociale zekerheid en diensten in verband met de gezondheidszorg, het zoeken naar werk, inschrijving aan universiteiten en de afgifte van persoonlijke documenten en certificaten (zie bijlage voor volledige lijst). De voorgestelde nieuwe regels maken ook duidelijk wat webtoegankelijkheid betekent (technische specificaties, methodiek voor beoordeling, rapportage, "bottom up"-tests). Daarnaast worden overheden aangemoedigd om deze regels niet alleen op de verplichte, maar op al hun diensten toe te passen.

Van het voorstel dat vandaag wordt gedaan, zouden met name de 80 miljoen Europeanen met een handicap en de 87 miljoen Europeanen boven de 65 profiteren. Visueel gehandicapten kunnen dan bijvoorbeeld naar een beeldomschrijving luisteren als ze een schermlezer gebruiken, doven of slechthorenden kunnen teksten bij audiobestanden krijgen en alle delen van een website worden zowel met het toetsenbord als met de muis toegankelijk.
Als het voorstel wordt aangenomen, kan er een Europese markt voor webtoegankelijkheid met een omvang van twee miljard euro worden ontsloten; momenteel wordt slechts 10 % van het potentieel van deze markt verwezenlijkt. Daarnaast zorgt het voorstel ervoor dat de innovatie wordt bevorderd, waardoor het internet voor alle gebruikers functioneler en goedkoper kan worden.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes: "Vandaag de dag heeft nagenoeg iedereen in het dagelijks leven het internet op de een of andere manier nodig, en we hebben allemaal recht op gelijke toegang tot online-overheidsdiensten. Met dit voorstel is dat recht niet meer alleen een idee, maar wordt het werkelijkheid. Daarnaast zorgt het ervoor dat de marktvoorwaarden beter worden, dat er banen ontstaan en dat overheden hun websites goedkoper toegankelijk kunnen maken."

Ioannis Vardakastanis, voorzitter van het Europees Gehandicaptenforum staat helemaal achter de Commissie: "Het Europees Gehandicaptenforum is verheugd over de wetgevingsvoorstellen voor de toegankelijkheid van overheidswebsites. Hierdoor worden de burgerrechten versterkt en krijgen 80 miljoen mensen met een handicap toegang tot openbare diensten. Uiteindelijk dienen alle obstakels te worden verwijderd en alle internetproducten en -diensten op de eengemaakte markt toegankelijk te worden."

Als er één pakket van toegankelijkheidsregels is, kunnen ontwikkelaars hun producten en diensten in de hele EU aanbieden, zonder extra kosten voor aanpassingen en andere moeilijkheden.
De voorgestelde richtlijn gaat nu naar de Raad van ministers van de EU en het Europees Parlement om te worden goedgekeurd.
De lidstaten moeten de richtlijn dan uiterlijk op 30 juni 2014 in nationale regels en voorschriften omzetten. Van de lidstaten beschikken er al 21 over nationale wetgeving of maatregelen inzake webtoegankelijkheid, maar er wordt te weinig voortgang geboekt.

Met het voorstel van vandaag komt de Commissie tegemoet aan actie 64 van de Digitale agenda voor Europa en artikel 9 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD).

Achtergrond

De toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties laat momenteel veel te wensen over. Slechts een derde van de 761 000 websites van de publieke sector en overheden in Europa is volledige toegankelijk, hoewel er technische oplossingen beschikbaar zijn, waarvan een aantal de laatste 15 jaar met onderzoeksfinanciering van de EU is ontwikkeld.

Toegankelijkheid van websites is het geheel van beginselen en technieken die moeten worden toegepast bij het bouwen van websites om de inhoud daarvan voor alle gebruikers toegankelijk te maken, met name voor degenen met een handicap. Hiervoor bestaan internationaal erkende en technologisch neutrale richtsnoeren: de succescriteria en conformiteitseisen niveau AA in versie 2.0 van de richtsnoeren inzake toegankelijkheid van webinhoud (WCAG 2.0) van het World Wide Web Consortium (W3C). Er wordt momenteel in het kader van "mandaat 376 van de Europese Commissie" een Europese norm ontwikkeld die de toegankelijkheid van websites omvat en op deze richtsnoeren is gebaseerd. Deze norm zou al in 2014 beschikbaar kunnen zijn.

Volgens het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap zijn personen met een handicap ook personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen, in wisselwerking met diverse belemmeringen, kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen in de samenleving te participeren.

Een voorbeeld van onderzoek dat door de EU is gefinancierd, is het project WAI-Age, waarbij naar de specifieke behoeften van oudere gebruikers is gekeken. De resultaten daarvan worden geïntegreerd in de nieuwe versie van WCAG 2.0.
De Commissie zal in overleg met overheden, de sector en diverse organisaties, waaronder het Europees Gehandicaptenforum, ernaar streven bestaande nationale verplichtingen en uitgaven inzake de toegankelijkheid van overheidswebsites optimaal te benutten en de goedkeuring en toepassing van deze cruciale regels te bespoedigen.

Websites die onder de voorgestelde EU-richtlijn inzake de toegankelijkheid van websites van overheidsinstanties vallen:

 • Inkomstenbelasting: aangifte, aanslag

 • Diensten van arbeidsbureaus

 • Socialezekerheidsuitkeringen: werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, ziektekosten (vergoeding of directe verrekening), studiebeurzen

 • Persoonlijke documenten: paspoorten of rijbewijzen

 • Voertuigregistratie

 • Aanvraag bouwvergunning

 • Aangifte bij de politie, bijvoorbeeld van diefstal

 • Openbare bibliotheken, bijvoorbeeld catalogussen en zoekinstrumenten

 • Aanvraag en levering van geboorte- of huwelijksakten

 • Inschrijving hoger onderwijs of universiteit

 • Adreswijziging

 • Diensten in verband met de gezondheid: interactief advies over de beschikbaarheid van diensten, onlinediensten voor patiënten, afspraken

Bron: Europa.eu

 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.