Terug naar nieuwsoverzicht

Webrichtlijnen 2.0 is officiele overheidsstandaard

Overheid kiest voor 3 nieuwe standaarden

Gisteren, 23 juni 2011, heeft het College Standaardisatie drie nieuwe open standaarden op de pas toe of leg uit-lijst geplaatst. Het gaat om standaarden voor toegankelijke websites (Webrichtlijnen), voor uniform Europees betalingsverkeer (SEPA-standaarden) en voor vindbaarheid van leermateriaal (NL LOM). De opname van de drie standaarden biedt behalve aan overheden ook duidelijkheid aan website-bouwers, aan de bancaire sector en aan uitgevers van leermateriaal. “Opname op de lijst biedt naast duidelijkheid voor gebruikers eveneens investeringszekerheid voor de software-industrie” aldus Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter van het Forum Standaardisatie. Standaardisatie is een speerpunt in de Digitale Agenda van het kabinet. Het zorgt voor eenvoudigere gegevensuitwisseling (interoperabiliteit).

Webrichtlijnen voor toegankelijke websites
De keuze voor de vernieuwde Webrichtlijnen zorgt ervoor dat ook in de toekomst online zakendoen met de overheid voor iedere burger vanaf elk apparaat (zoals smartphone of tablet) mogelijk is. Versie 2 van de Webrichtlijnen is in nauwe afstemming met ontwikkelaars en gebruikers tot stand gekomen. De nieuwe versie is technologie-onafhankelijk en daarmee toekomstvast. Opname van de standaard op de pas toe of leg uit-lijst betekent dat overheden bij nieuwe investeringen in websites dienen te kiezen voor deze nieuwe versie. Bestaande websites die voldoen aan versie 1 van de webrichtlijnen hoeven niet direct aangepast te worden. Pas na 2014 vervalt deze standaard. Het College Standaardisatie vraagt het Ministerie van BZK, als beheerder van de Webrichtlijnen, te zorgen voor voldoende beheer- en ondersteuningscapaciteit.

Over Forum en College Standaardisatie
Het doel van Forum en College Standaardisatie is om de uitwisseling van gegevens (interoperabiliteit) tussen overheden onderling én tussen overheden, bedrijven en burgers te vergroten. Interoperabiliteit maakt dat verschillende digitale systemen beter op elkaar aansluiten en dat gegevens makkelijker te delen zijn. Het gebruik van open standaarden speelt hierbij een cruciale rol. College Standaardisatie beheert de lijst met open standaarden die geldt voor gehele (semi-)publieke sector. Sinds de instelling van het Forum en College in 2006 door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, heeft het College 62 open standaarden op de lijst met open standaarden geplaatst. De lijst is verdeeld in aanbevolen (gangbare) standaarden en standaarden waarop het ‘pas toe of leg uit’-regime van toepassing is. Forum en College Standaardisatie houden zich daarnaast ook bezig met de thema’s authenticatie & autorisatie, semantiek en internationale trends rondom interoperabiliteit.

Pas toe of leg uit-regime
Zodra een open standaard wordt opgenomen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst met open standaarden van het College Standaardisatie, geldt dat (semi-)overheidsorganisaties verplicht zijn om deze standaard toe te passen bij de aanschaf van digitale systemen. Organisaties die afwijken van deze afspraak moeten daarover via hun jaarverslag gemotiveerd verantwoording afleggen. De verplichting zorgt voor duidelijkheid, voor de overheid maar ook voor marktpartijen.

Drempelvrij en de Webrichtlijnen 2.0 norm
Op dit moment kan binnen het Waarmerk drempelvrij.nl nog geen inspectie en certificaat worden afgegeven op basis van deze nieuwe norm. De toetsingsdocumententatie is nog in ontwikkeling. Daarnaast moeten er nog exacte afspraken gemaakt worden over de overgangstermijn. Er zal hiervoor sowieso een redelijke termijn gaan gelden die de levensduur van de gemiddelde website overstijgt. Er is nog op dit moment geen precieze invoerdatum voor de nieuwe versie 2-norm bekend maar deze zal verwachting niet voor het eind van 2011 worden ingevoerd.

Voorbereiden op nieuwe norm: quickscan / onderzoek Webrichtlijnen 2.0
Om optimaal voorbereid te zijn op de nieuwe norm is het nu reeds mogelijk om bij Stichting Accessibility een onderzoek of quickscan op de Webrichtlijnen 2.0 norm af te nemen, uiteraard nog zonder drempelvrij logo (een verklaring is overigens wel mogelijk). Hiermee krijgt u inzicht in eventuele verbeterpunten die u door dient te voeren om aan deze nieuwe norm te voldoen. Accessibility voert reeds sinds 2010 onderzoeken uit op (een deel van) deze norm voor diverse grote organisaties.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.