Terug naar nieuwsoverzicht

Alle overheden moeten voldoen aan de Webrichtlijnen (NUP)

(bron: Minbzk) - Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) opgesteld over hoe de infrastructuur van de e-overheid gericht kan worden benut voor betere dienstverlening door de overheden aan burgers en bedrijven. Op 1 december hebben de overheden hierover een akkoord getekend; staatssecretaris Ank Bijleveld namens het Rijk, Annemarie Jorritsma namens de VNG, Jan Franssen namens het IPO en Sybe Schaap namens de Unie van Waterschappen.

Met de ondertekening van het Nationaal Uitvoeringsprogramma moeten Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen uiterlijk 31-10-2010 voldoen aan de webrichtlijnen en daarmee dus aan de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid en drempelvrij. De Webrichtlijnen en het daarbij behorende Waarmerk drempelvrij zullen binnenkort wel een aanpassing behoeven in verband met de nieuwe versie van de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid (WCAG2.0). De oude versie daarvan is namelijk integraal in de Webrichtlijnen opgenomen. Algemeen wordt gesteld dat websites die aan de oude versie voldoen ook aan de nieuwe versie zullen voldoen. De nieuwe versie biedt meer mogelijkheden voor moderne technieken.

Het NUP is een gezamenlijk initiatief van het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen, gebaseerd op een advies van de commissie Postma/Wallage. Het uitvoeringsprogramma richt zich met name op die dienstverlening waar méér dan één overheidsorganisatie bij is betrokken.

De verbetering is gevonden in de samenwerking over grenzen van overheidsorganisaties heen. Goed gebruik van ICT en vermindering administratieve lasten voor burgers en bedrijven zijn hierbij kernelementen. Oplossing van ervaren knelpunten van burgers en bedrijven staat voorop.

Voorbeelden uit het NUP om de dienstverlening aan burgers en bedrijven merkbaar te verbeteren zijn:

  • In de loop van volgend jaar kunnen burgers een aantal vergunningen gebruiksvriendelijk aanvragen via een digitaal omgevingsloket. Het gaat daarbij om veel voorkomende vergunningaanvragen als de bouw-, inrit-, kap- en sloopvergunning.
  • Overheidswebsites moeten uiterlijk 31-10-2010 voldoen aan de webrichtlijnen. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle overheidssites ook voor visueel gehandicapten goed toegankelijk zijn, dat ze vanaf verschillende browsers en mobiele telefoons te bereiken zijn en dat informatie makkelijk te vinden is.
  • Er komen uiterlijk 31-12-2009 klantcontactcentra bij alle gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Hier kunnen burgers via het telefoniekanaal terecht met al hun vragen aan de overheid. Eind 2011 moeten alle gemeenten een klantcontactcentrum hebben.
  • Er komt een gemeenschappelijke machtigingsvoorziening (GMV). Dat betekent dat burgers en bedrijven iemand kunnen machtigen om namens hen transacties met de overheid te doen. Vanaf april 2009 komt deze voorziening beschikbaar voor de aangifte inkomstenbelasting van de Belastingdienst. Een overheidsbrede GMV is voorzien per 1-1-2010.
  • Het digitaal klantdossier in de sector werk en inkomen ondersteunt de eenmalige uitvraag van gegevens. Burgers die te maken hebben met het CWI, de UWV en gemeentelijke sociale diensten hoeven op termijn nog maar een keer de benodigde gegevens te verstrekken. Het is de bedoeling dat in de toekomst het digitaal klantdossier zich uitbreidt naar de Wet maatschappelijke ondersteuning, het onderwijs en bijstandverlening aan 65+ers.

Om betere dienstverlening te realiseren, is het noodzakelijk dat de overheden de onderdelen van haar e-overheidprogramma’s zoveel mogelijk op elkaar afstemmen en dat alle overheden hiervan gebruik maken. Het NUP bundelt 25 initiatieven op het terrein van de e-overheid en zorgt zo voor meer focus en samenhang bij de totstandkoming van de basisinfrastructuur. Het programma presenteert de minimaal noodzakelijke ICT-infrastructuur om de doelstelling van betere dienstverlening te kunnen realiseren.
Ook versterkt het NUP de regie. De regie op de uitvoering van het NUP is in handen van de Regiegroep Dienstverlening en E-overheid, onder voorzitterschap van staatssecretaris Ank Bijleveld.

Stichting Accessibility biedt door middel van trainingen en inspecties ondersteuning bij het uitvoeren van het NUP:
Training Webrichtlijnen (conform NUP).

Het Nationaal uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid is te vinden op:
www.e-overheid.nl/sites/nup

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.