Terug naar nieuwsoverzicht

Webrichtlijnen zijn nu drempelvrij norm

Bron: o.a. Waarmerk drempelvrij website

Vanaf 20 juli 2007 beheert de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl de Webrichtlijnen. Het gaat om een uitbreiding van de bestaande drempelvrij.nl regeling, dus voor de huidige deelnemers aan het Waarmerk of de andere gebruikers van de norm zal er niet veel veranderen. De nieuwe norm is geschreven in opdracht van het Ministerie van BZK en het Waarmerk door een Werkgroep onder leiding van Eric Velleman van Accessibility.

Achtergrond

In april 2006 heeft de Tweede Kamer haar zorg uitgesproken over de mate van toegankelijkheid van websites van de Nederlandse overheid. Dit was naar aanleiding van commentaar op de Webrichtlijnen door Accessibility en W3C Nederland en door de toegankelijkheidsmonitor die wij uitvoerden in opdracht van Viziris, Drempelvrij, CG-Raad en Bartimeus. Vooral de belangenorganisatie voor blinden, Viziris zette door en Kamervragen leidden vervolgens tot een motie van Kamerleden Fierens en Aasted-Madsen. Die leidde uiteindelijk tot het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites op 30 juni 2006. Als gevolg van het besluit moesten de richtlijnen worden aangepast en moeten nieuwe websites van de rijksoverheid sinds 1 september 2006 aan de webrichtlijnen voldoen.

De Webrichtlijnen omvatten kwaliteitseisen die zowel voor overheid als bedrijfsleven belangrijk zijn voor de aanbesteding, de bouw, het onderhoud en het beheer van websites. Het gaat o.a. om kwalitatieve uitbreidingen zoals op het gebied van zoekmachine optimalisatie, consistentie, navigatie, formuliergebruik etc. Die zijn niet alleen voor de overheid van belang maar voor iedereen die de Total Cost of Ownership van de site naar beneden wil brengen. Voor de overheid zijn de nieuwe richtlijnen verplicht. Het Rijksbesluit schrijft: "Dit voorschrift geldt voor de ministeries met daaronder de ressorterende diensten, bedrijven en instellingen.[...] De ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor het aantonen van de conformiteit aan de webrichtlijnen."

Internationale aansluiting

De nieuwe norm sluit aan bij internationale wet- en regelgeving en is mede gebaseerd op ons Europese werk voor het Wab Cluster. De testen die daarin zijn omschreven zijn gebruikt in zowel de toetstool van de overheid als voor de webricthlijnen. De nieuwe richtlijnen houden ook rekening met de komende versie van de internationaal erkende toegankelijkheidsrichtlijnen van het W3C en verschillende ophanden zijnde en bestaande ISO normen. De Nederlandse overheid bracht al in een eerdere versie van de Webrichtlijnen verschillende internationale standaarden samen. De nieuwe documenten zijn tijdens een periode van publieke review van commentaar voorzien door tal van experts en organisaties uit de hele wereld.

Veranderingen

De belangrijste verandering voor deelnemers aan de toetsing zal de wijze van rapporteren zijn. Omdat nu ook onderdelen zoals zoekmachine optimalisatie en validatie worden onderzocht zullen wij in de komende periode onze rapportages aanpassen. Dat geldt voornamelijk voor deelnemers die de site laten onderzoeken op prioriteit 1, 2 en de resterende Webrichtlijnen.

Twee normen?

De nieuwe norm Webrichtlijnen bestaan inderdaad uit twee documenten. Dat was overigens ook al zo. Het gaat om:

De beide documenten zijn er nu nog alleen in het Engels; Binnenkort zijn ze er natuurlijk ook in het Nederlands. Ze zijn dan ook op deze site te vinden.

Toetsing

De overheid voorziet in een toetstool waarmee online een deel van de norm kan worden gemeten (ongeveer 15 procent van de minimale richtlijnen en ongeveer 36 procent in van het totaal van alle richtlijnen). Aanvullend is dan een handmatig onderzoek nodig. Dat kan iedereen zelf doen. Voor wie daar geen tijd of kennis voor heeft bieden wij de formele Waarmerk toetsing aan (volgens ISO 17020).

Kan ik snel ergens bijspijkeren?

Er staat enorm veel informatie online. Maar voor hen die geen weken willen zoeken en lezen hebben we maar snel een summercourse georganiseerd zodat u na de vakantie volledig op de hoogte al uw collega's kunt imponeren. Alles over de Webrichtlijnen tot en met implementatie en code toe: Meer informatie over de Accessibility summercourse.

Voordelen van de kwaliteitsregeling Webrichtlijnen

Websites die zijn gebouwd volgens de Webrichtlijnen hebben de volgende voordelen:

  • Betere bereikbaarheid;
  • Betere vindbaarheid;
  • Betere toegankelijkheid - voldoen aan WCAG 1.0, prioriteit 1 en 2;
  • Toename in snelheid;
  • Lagere kosten voor beheer en onderhoud;
  • Voorbereid op de raadpleging via mobiele telefoons en PDA's.

De kwaliteitsregeling Webrichtlijnen is vastgesteld door het Ministerie van BZK en het bestuur en de stakeholders van de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl. Zij biedt houvast bij het borgen van de kwaliteit tijdens de uitbestedings-, ontwerp-, bouw-, opleverings- en beheerfase van websites. Een website die aantoonbaar aan de Webrichtlijnen voldoet, verhoogt het economische en sociale rendement en getuigt van innovatiekracht. Meer voordelen

Gerelateerde projecten

Het WAB Cluster Project is een Europees project onder het Zesde Kader programma van de EU: Doel is het opstellen van een geharmoniseerde Europese Methodologie voor het evalueren van websites. Daarvoor leiden wij een Cluster van 21 partners uit 8 landen van Europa.
Meer over WAB Cluster en UWEM

Het BentoWeb project is een Europees project dat speciale testmodules ontwikkelt om tot nu toe onmogelijk te testen ijkpunten toch te kunnen testen. Accessibility is verantwoordelijk voor gebruikersonderzoek en voor het programmeren van een gebruikerstestinstrument. In dit project worden ook testsuite geschreven voor de nieuwe W3C toegankelijkheidsnormen.
Meer informatie over het BenToWeb project.

Het Support EAM project is een Europees project dat begin dit jaar is gestopt. Accessibility leverde in dit project kennis voor het opstellen van een businessplan voor een Europees toetsingsbureau. Tevens waren wij opdrachtgever voor een CEN Workshop waar de belanghebbenden het eens werden over drie certificeringsschema's. Accessibility voldoet op dit moment als eerste organisatie in Europa aan deze certificatie en werkt samen met verschillende organisaties in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zweden en andere landen in Europa.
Meer informatie over het Suppor EAM project.

Geen data gevonden om gerelateerde documenten mee te vergelijken.
Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

RSS feed

Wij bieden ook een RSS feed aan. Die kun je bekijken met een gratis RSS reader.