Terug naar Artikelen

Webrichtlijnen versie 2: Wat is nieuw op het minimale niveau (niveau A)

Als je op dit moment aan de minimale eisen van versie 1 (‘prioriteit 1’) van de Webrichtlijnen voldoet , wat verandert er dan als je aan de minimale eisen van Webrichtlijnen 2 (‘niveau A’ ) wilt voldoen ? Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen prioriteit 1 van de Webrichtlijnen en niveau A van Webrichtlijnen 2?

WCAG 2.0 en Webrichtlijnen 2

Het minimale niveau van Webrichtlijnen 1 bestaat uit de prioriteit 1 eisen van WCAG 1.0. Deze internationale toegankelijkheidsrichtlijnen zijn volledig overgenomen. Ook bij Webrichtlijnen 2 is dit het geval: de minimumeisen van WCAG 2.0 zijn volledig overgenomen. Voor overheidswebsites is niveau A aangevuld met een aantal Algemene Kwaliteitsrichtlijnen voor een goede website. Bij Webrichtlijnen 1 was dit niet het geval; daar was het basisniveau gelijk aan het basisniveau van WCAG 1.0. Het basisniveau waar overheidswebsites aan dienen te voldoen gaat daarmee iets verder dan het basisniveau voor niet-overheidswebsites; deze laatste groep kan er voor kiezen om alleen te voldoen aan het WCAG 2.0 niveau A gedeelte. Zie ook: Overzicht Webrichtlijnen 2.

Algemene opmerkingen

Deze algemene opmerkingen gelden voor beide nieuwe richtlijnen, WCAG 2.0 en Webrichtlijnen 2.

JavaScript icoonPDF en JavaScript in WCAG2.0 / Webrichtlijnen 2

Een verbetering is dat de nieuwe WCAG 2.0 en Webrichtlijnen 2 de mogelijkheid bieden om technologieën als bijvoorbeeld PDF bestanden en JavaScript toegankelijk aan te bieden. Terwijl in versie 1 van de richtlijnen altijd een alternatief in HTML (zonder JavaScript en Stylesheets) beschikbaar moest zijn, hoeft dit alternatief nu niet altijd meer geboden te worden. Wel dient de content uiteraard toegankelijk te worden aangeboden. Voor JavaScript wordt bijvoorbeeld vereist dat de namen en rollen van elementen altijd duidelijk moeten zijn en dat toetsenbord toegankelijkheid altijd dient te zijn geborgd.

Downloads zijn onderdeel van de website

Bestanden die als download worden aangeboden op een pagina worden bij versie 2 van de richtlijnen beschouwd als onderdeel van de website. Daarom dienen bijvoorbeeld PDF bestanden toegankelijk te worden aangeboden. Dit wordt beschreven in zogenaamde ‘technieken’-documenten. Als het niet mogelijk is om een download als toegankelijke versie aan te bieden, moet een toegankelijk alternatief worden aangeboden.

Nieuw in WCAG 2.0 niveau A

Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste verschillen tussen prioriteit 1 van WCAG 1.0 en niveau A van WCAG 2.0. Deze verschillen komen bijvoorbeeld doordat richtlijnen zijn toegevoegd of van niveau zijn verschoven (voorheen op prioriteit 2 niveau).

Zintuiglijke eigenschappen

Lever geen instructies die alleen afhankelijk zijn van zintuiglijke eigenschappen. Een instructie als ‘Hiernaast vindt u meer boeken van Harry Mulisch’ is voor blinde bezoekers niet goed bruikbaar, tenzij bijvoorbeeld boven die lijst met boeken staat: ‘Meer boeken van Harry Mulisch’.

Gerelateerd Succescriterium: 1.3.3

Video icoon

Video

Voor video’s dient nog steeds ondertiteling voor doven en slechthorenden geboden te worden. Op niveau A mag in plaats van audiodescriptie voor blinde bezoekers ook een volledig uitgeschreven tekst worden aangeboden. Deze tekst dient alle visuele en auditieve informatie in de juiste volgorde aan te bieden. Ondertiteling dient wel altijd geboden te worden. Er is overigens ook een uitzondering waarbij helemaal geen ondertiteling of audiodescriptie nodig is: de video is een alternatief voor de tekst op de pagina. In dat geval dient dit duidelijk tekstueel te zijn vermeld en mag de video niet meer informatie bieden dan al in de tekst wordt gepresenteerd.

Gerelateerde Succescriteria: 1.2.2, 1.2.3

Geluid, Beweging  en Tijdslimieten

Lever de mogelijkheid om bewegende, knipperende of automatisch actualiserende informatie te pauzeren. Ook geluid dat automatisch start moet kunnen worden gestopt, gepauzeerd of zacht gezet kunnen worden. Als een tijdslimiet wordt geboden voor een formulier of andere content, dient de timing aanpasbaar te zijn.

Gerelateerde Succescriteria: 1.4.2, 2.2.1, 2.2.2

Formulieren en tijdslimieten

Op niveau A worden meer eisen gesteld aan het gebruik van formulieren: elk invoerveld dient een goed geassocieerd tekstlabel te hebben. Dit kan door middel van het label element en wanneer dat niet mogelijk is, door middel van een title attribuut. Daarnaast dienen de elementen fieldset, legend en optgroup gebruikt te worden als dat nodig is. Ook dienen er goede tekstuele foutmeldingen en instructies te worden geleverd. Voorkom verder grote wijzigingen in de content door het gebruik van bedieningselementen (of geef hiervoor vooraf een duidelijke waarschuwing).

Gerelateerde Succescriteria: 1.3.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2

Close-up van een toetsenbord

Toetsenbord en logische volgorde

Volledige toetsenbord toegankelijkheid wordt nu op niveau A beoordeeld. Zorg ook voor een logische tabvolgorde en een logische leesvolgorde in de broncode (dat is de volgorde die voorleessoftware volgt).

Gerelateerde Succescriteria: 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 3.2.1

Paginatitels, koppen en lijsten

Op niveau A moeten de koppen met header elementen (h1-h6) worden aangegeven. Daarnaast moeten pagina’s een titel hebben die het onderwerp van de pagina beschrijft en moeten lijsten goed zijn opgemaakt.

Gerelateerde Succescriteria: 1.3.1, 2.4.2

Links en herhalende blokken

Het dient binnen de context (bijv. binnen de zin) duidelijk te zijn waar een link naartoe verwijst. Op de meeste websites zal dit echter al goed gaan. Ook dienen blokken herhalende content (zoals de navigatie) te kunnen worden overgeslagen om direct bij de hoofdcontent te komen. Bijvoorbeeld door het bieden van skip-links die zichtbaar zijn wanneer deze tabfocus ontvangen.

Gerelateerde Succescriteria: 2.4.1 en 2.4.4

HTML 5 LogoGoede code en HTML5

Pagina’s dienen foutloos te parsen op niveau A. Het gebruik van de HTML5 specificatie hoeft daarbij geen problemen op te leveren. Op dit moment worden er nog technieken ontwikkeld die beschrijven hoe aan de richtlijnen kan worden voldaan bij het gebruik van HTML5-specifieke elementen en attributen.

Gerelateerd Succescriterium: 4.1.1

Universele kwaliteitsrichtlijnen niveau A

De Universele kwaliteitsrichtlijnen voor de overheid stellen nog een aantal extra kwaliteitseisen op niveau A. Deze worden hieronder in het kort toegelicht.

HTML correct gebruiken

HTML elementen dienen altijd gebruikt te worden volgens hun betekenis. Dit houdt bijvoorbeeld in dat table elementen niet gebruikt mogen worden voor layout en dat een blockquote element alleen gebruikt dient te worden voor een citaat in blokvorm. Gebruik ook geen HTML elementen voor opmaak, want dit dient met een style sheet geregeld te worden. Sla ook geen kopregels over (bijvoorbeeld van een h1 naar een h3).

Gerelateerde Succescriteria: 1.3.1, U.1.1, U.1.2 en U.1.3

Scheiding aanbrengen en UTF-8

Bied content (vaak HTML) en presentatie (vaak CSS) gescheiden van elkaar aan. CSS dient in aparte bestanden te staan of bovenaan de HTML code te worden geplaatst. Ook dient gebruik gemaakt te worden van de UTF-8 karakterset.

Gerelateerde Succescriteria: U.2.1 en U.8.1

Bouw gelaagd

Zorg ervoor dat toegankelijkheid in alle gebruikersomstandigheden geborgd is (dus ook bijvoorbeeld zonder een plug-in als Flash), bied in alle gebruikersomstandigheden ten minste ook een open standaard of specificatie aan en zorg er (eventueel door middel van gelaagd bouwen) voor dat de informatie en functionaliteit beschikbaar is in alle gangbare browsers.

Gerelateerd Succescriterium: U.3.1

Foutmeldingen, taalkeuze en formulieren

Als een pagina wordt opgevraagd die niet (meer) bestaat, bied dan een gebruiksvriendelijke foutmelding met verschillende mogelijkheden voor de gebruiker om verder te gaan. Verder: wanneer content ook in een andere taal beschikbaar is, dient hier op een consistente en gebruiksvriendelijke manier naar verwezen te worden. Tevens wordt een aantal eisen gesteld aan het gebruik van formulieren, zodat bezoeker voldoende informatie en ondersteuning hebben bij het invullen van gegevens.

Gerelateerde Succescriteria: U.4.1, U.5.1 en U.6.1

Leer meer over digitale toegankelijkheid en WCAG 2.0

Meer leren over toegankelijkheid en de WCAG 2.0 richtlijnen? Dat kan! Onze trainingen met praktijkvoorbeelden leren je meer over digitale toegankelijkheid en bieden ruimte voor je eigen vragen. Bijvoorbeeld:

Bekijk onze trainingen pagina voor een overzicht van al onze trainingen.

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn