Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Stichting Accessibility.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Accessibility: De Stichting Accessibility, statutair gevestigd te Utrecht, kantoor houdende te 3571 AX Utrecht, Christiaan Krammlaan 2;
  2. Opdrachtgever: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die aan Accessibility een opdracht verleent;
  3. Opdracht: Een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek, waarbij Accessibility zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten, of waarbij een derde zich jegens Accessibility verbindt werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Accessibility werkzaamheden verricht of diensten verleent. Indien in een aanbieding of overeenkomst naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen, worden deze algemene voorwaarden geacht als woordelijk daarin te zijn opgenomen en een geheel mee te vormen.
2.2 Accessibility kan bij afzonderlijke bijlagen bij deze algemene voorwaarden nadere algemene voorwaarden vaststellen, welke dan zullen gelden voor een in die bijlagen nader aan te duiden bepaalde soort van dienstverlening en/of activiteit, welke door Accessibility zal worden aangeboden. Bij een eventueel verschil in de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de aanvullende voorwaarden prevaleert de inhoud van laatstgenoemde voorwaarden.
2.3 Wijzigingen in en afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of de nadere voorwaarden in de bijlage(n) zijn slechts van toepassing voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
2.4 Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze door Accessibility uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.5 Een aanbieding, prijsopgave of iedere andere uiting van Accessibility bindt Accessibility niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door Opdrachtgever. De overeenkomst tussen Accessibility en Opdrachtgever komt tot stand nadat Accessibility de Opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden van Opdrachtgever heeft aanvaard, dan wel feitelijk doordat Accessibility met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

Artikel 3 - Prijs en betaling

3.1 Tenzij anders is vermeld zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Opdrachtgever dient de door haar verschuldigde bedragen te voldoen binnen de overeengekomen termijn, of indien niet expliciet een termijn is overeengekomen binnen de op te factuur vermelde termijn. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen of vermeld, dient Opdrachtgever voor betaling zorg te dragen binnen veertien dagen na factuurdatum.
3.3 Bij overschrijding van een betalingstermijn is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente, zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is.
3.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van betaling.
3.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Accessibility moet maken in verband met de incasso van een vordering op de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud

4.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Accessibility, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Accessibility zijn voldaan.
4.2 Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 5 - Geheimhouding

5.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie dient in ieder geval als vertrouwelijk te worden beschouwd en behandeld indien dit als zodanig is aangeduid.

Artikel 6 - Rechten van intellectuele en auteursrecht

6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Opdracht ontwikkelde materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Accessibility of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend, doch onder de voorwaarde als bedoeld in artikel 4.2.
Opdrachtgever zal de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen zonder voorafgaand verkregen toestemming van Accessibility.
6.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Accessibility of diens licentiegevers (kunnen) bevatten. Opdrachtgever zal deze programmatuur en materialen geheim houden, niet aan derden bekend maken of in gebruik geven en slechts mogen gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
6.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
6.4 Het is Accessibility toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Accessibility door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 7 - Medewerking /werkzaamheden door derden

7.1 In geval medewerkers van Accessibility op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.2 Tenzij bij een overeenkomst anders is bepaald is Accessibility steeds bevoegd de werkzaamheden welke in het kader van een opdracht dienen te worden uitgevoerd door derden te laten verrichten.

Artikel 8 - Beëindiging

8.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot (partiële) ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (een) wezenlijke verplichtingen(en) ingevolge de overeenkomst.
8.2 Indien de overeenkomst welke zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. In het geval de overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan, heeft geen der partijen het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij in de overeenkomst of in de bijlage(n) bij deze voorwaarden anders is overeengekomen.
8.3 Een partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien aan de andere partij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Accessibility zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
8.4 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 8.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Accessibility ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Accessibility vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9 - Conversie

9.1 In geval één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig blijken, blijven de overige bepalingen in stand. In dat geval treedt voor de betreffende nietige bepaling een bepaling in de plaats die zo min mogelijk afwijkt van de nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan het doel en de bedoeling van de betreffende bepaling.

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Geen van partijen bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van Accessibility.
10.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 Accessibility is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door of verband heeft met de Opdracht en/of het uitvoeren daarvan door Accessibility, tenzij de schade te wijten is aan Accessibility door opzet of grove schuld.
11.2 Accessibility is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
11.3 Indien Accessibility op enig moment ondanks het in lid 1 en 2 bepaalde aansprakelijk is voor enige schade dan wordt deze beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de Opdracht voldaan dient te worden.
11.4 Opdrachtgever vrijwaart Accessibility voor alle aanspraken van derden jegens Accessibility wegens aansprakelijkheid als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht door Accessibility, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door verwijtbare tekortkoming van Accessibility.

Artikel 12 - Klachtenprocedure

12.1 Accessibility doet er alles aan om de kwaliteit van haar producten en diensten te waarborgen. Mocht een opdrachtgever/deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening van Accessibility klachten hebben, dan kan deze daarover een klacht indienen bij Accessibility. Informatie over de klachtenprocedure kan kosteloos worden opgevraagd bij Accessibility.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Accessibility en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen Accessibility en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.
13.2 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld in de Nederlandse taal en kunnen worden vertaald in een andere taal. Indien strijdigheid mocht ontstaan tussen de Nederlandse versie en de vertaalde versie, hebben de bepalingen van de Nederlandse versie voorrang.

BIJLAGE C - ACCESSIBILITY INSPECTIE

Deze bijlage is een bijlage als bedoeld in artikel 2.2 van de Algemene voorwaarden van Stichting Accessibility, statutair gevestigd te Utrecht, kantoor houdende te 3571 AX, Christiaan Krammlaan 2 (hierna te noemen: "Accessibility"). Reikwijdte van deze bijlage: De volgende voorwaarden in deze bijlage zijn slechts van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de afdeling Accessibility-Inspectie van Accessibility een opdracht aanvaardt. Door het verlenen van de opdracht verklaart de opdrachtgever met de Algemene Voorwaarden en Bijlage(n) bekend te zijn en hiermee akkoord te gaan:

Artikel 1 - Algemeen

In deze Bijlage C bij de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Stichting: Stichting Waarmerk drempelvrij.nl;
Waarmerk: Waarmerk drempelvrij.nl;
Kwaliteitsregeling: Kwaliteitsregeling Waarmerk drempelvrij.nl inclusief de documenten waarnaar in de kwaliteitsregeling wordt verwezen;
Accessibility-Inspectie: De inspectie instelling die op basis van door de Stichting ontwikkelde criteria, eisen en normen als vermeld in de Kwaliteitsregeling inspecties uitvoert op intranet- en/of internetsites met als doel de toekenning van het Waarmerk aan Opdrachtgever alsmede de inspectie-instelling die door de Stichting is aangewezen als de partij die bevoegd is het Waarmerk toe te kennen en daarna een Keuringsovereenkomst met Opdrachtgever aan te gaan;
Accessibility: De Stichting Accessibility, gevestigd te Utrecht aan de Christaain Krammlaan 2, 3571 AX waarvan de afdeling Accessibility-Inspectie onderdeel uitmaakt;
Aanbieding: De door Accessibility-Inspectie uitgebrachte aanbieding tot het verrichten van inspectie werkzaamheden volgens een daarbij verstrekte omschrijving;
Opdrachtgever: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die, als houder van een internetsite, Accessibility-Inspectie een opdracht verleent tot het inspecteren van een intranet- en/of internetsite op basis van de keuringseisen van de Kwaliteitsregeling ten behoeve van de toekenning van het Waarmerk en/of de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die na de toekenning van het Waarmerk een Keuringsovereenkomst met Accessibility sluit respectievelijk heeft gesloten. De rechtspersoon of de natuurlijke persoon dient feitelijk aanbieder te zijn van de intranet- en/of internetsite of van de feitelijke aanbieder schriftelijke toestemming tot het aanvragen van een keuring te hebben;
Opdracht: De opdracht van de Opdrachtgever aan Accessibility-Inspectie om een intranet- en/of internetsite te inspecteren volgens de keuringseisen van de Stichting met als doel de toekenning van het Waarmerk;
Overeenkomst: Iedere schriftelijke Overeenkomst die tussen Accessibility-Inspectie en Opdrachtgever tot stand komt met als doel de toekenning van het Waarmerk;
Keuringsovereenkomst: de Overeenkomst die tussen Accessibility-Inspectie en Opdrachtgever tot stand komt voor toekenning van het Waarmerk.

Artikel 2 - Toepasselijkheid, Aanbieding, Opdracht, Overeenkomst en Keuringsovereenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, Overeenkomsten en Keuringsovereenkomsten en alle daarmee verbandhoudende Aanbiedingen en rechtsbetrekkingen als hiervoor in artikel 1 bedoeld.
2.2 Alle inspectiewerkzaamheden uit hoofde van de Opdracht, Overeenkomst of Keuringsovereenkomst verricht Accessibility-Inspectie op basis van de Kwaliteitsregeling en met inachtneming van het bepaalde in het handboek van de Stichting, waarin zijn begrepen de statuten, reglementen, model-overeenkomsten en andere documenten die de Stichting heeft vastgesteld en bij elkaar gebracht ten behoeve van de verwezenlijking van haar statutaire doel: "het opzetten, beheren en (doen) uitvoeren van de Kwaliteitsregeling".
2.3 Informatie over de Kwaliteitsregeling, de keuringseisen, het functioneren van de normcommissie en de inhoud van de (nog te sluiten) Keuringsovereenkomst zijn te vinden op de website van Accessibility (www.accessibility.nl).
2.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door of namens hem opgegeven eisen, voorwaarden en specificaties terzake de door Accessibility-Inspectie uit te voeren werkzaamheden en andere gegevens waarop Accessibility haar Aanbieding baseert.
2.5 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de uitvoering van inspectiewerkzaamheden ten behoeve van het vaststellen van de mate van overeenstemming van de intranet- en/of internetsite van Opdrachtgever met de in de Kwaliteitsregeling aan het Waarmerk gestelde criteria, eisen en normen. De Overeenkomst wordt aangegaan voor één (1) jaar en wordt telkens stilzwijgend voortgezet met een periode van één (1) jaar, tenzij een partij de Overeenkomst opzegt tegen het einde van de alsdan geldende periode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat tussen Accessibility en opdrachtgever een keuringsovereenkomst wordt gesloten als hierna bedoeld in artikel 2.6.
2.6 In het geval de intranet- en/of internetsite voldoet aan alle in de Kwaliteitsregeling aan het Waarmerk gestelde criteria, eisen en normen, kan op verzoek van Opdrachtgever het Waarmerk worden verleend. Daarvoor dient alsdan tussen Opdrachtgever en Accessibility-Inspectie een Keuringsovereenkomst te worden gesloten. De keuringsovereenkomst wordt onder meer gesloten voor het uitvoeren van periodieke inspecties (in de regel één keer per jaar) op basis van de criteria, eisen en normen die in de Kwaliteitsregeling aan het Waarmerk worden gesteld. De aanvraag voor het Waarmerk wordt bij de Stichting pas ingediend nadat Opdrachtgever de vergoeding uit hoofde van de Keuringsovereenkomst als hieronder bedoeld in artikel 3.1 is voldaan.
2.7 Indien en voorzover Accessibility-Inspectie bij de uitvoering van de Overeenkomst tijdens een inspectie constateert dat Opdrachtgever aan het in die fase toegekende toegankelijkheidsniveau niet voldoet of bij de uitvoering van de Keuringsovereenkomst tijdens een inspectie tot de conclusie komt dat aan de criteria, eisen en normen van het Waarmerk niet (meer) wordt voldaan, krijgt Opdrachtgever een periode van 17 dagen om aan te tonen dat alsnog het toegekende toegankelijkheidsniveau respectievelijk de aan het Waarmerk te stellen eisen is/zijn gerealiseerd dan wel is/zijn doorgevoerd. Indien blijkt dat de intranet- en/of internetsite na voormelde periode van 17 dagen (nog) niet voldoet, zal Opdrachtgever het toegekende toegankelijkheidsniveau of het Waarmerk binnen drie dagen na kennisgeving hierover van zijn intranet- en/of internetsite en andere documenten/communicatiemiddelen dienen te verwijderen.
2.8 De Stichting is bevoegd wijzigingen respectievelijk aanvullingen door te voeren in de Kwaliteitsregeling en de Keuringseisen. Accessibility-Inspectie zal haar inspecties altijd uitvoeren op basis van de laatste versie van de Kwaliteitsregeling en de keuringseisen en de andere daarmee verbandhoudende documenten. Accessibility-Inspectie is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever hierdoor mogelijk lijdt.
2.9 Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of de Keuringsovereenkomst over te dragen aan een derde dan wel sublicenties te verlenen ten aanzien van het toegekende toegankelijkheidsniveau of Waarmerk en het recht tot publicatie daarvan.
2.10 Opdrachtgever verplicht zich belangrijke wijzigingen ten aanzien van de internetsite waarop de inspectie betrekking heeft direct schriftelijk of via E-mail aan Accessibility-Inspectie te melden.

Artikel 3 - Prijs en betaling

3.1 Voor het verrichten van de inspectiewerkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst en de Keuringsovereenkomst is Opdrachtgever Accessibility-Inspectie een vergoeding verschuldigd. De vergoeding geschiedt op basis van tijdbesteding van verrichte diensten tegen vooraf bekend gemaakte uurtarieven, zulks met of zonder voorafgaande kostenberamingen of tegen een vooraf overeengekomen bedrag. Indien van te voren een bedrag is overeengekomen kunnen kosten die bij het aangaan van de Overeenkomst/Keuringsovereenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren, apart in rekening worden gebracht. Indien de Keuringsovereenkomst is gesloten en het waarmerk is verstrekt, is tevens in de vergoeding een afdracht opgenomen welke jaarlijks door de Stichting wordt vastgesteld en door Accessibility-Inspectie voor de duur van de Keuringsovereenkomst aan de Stichting wordt betaald voor inschrijving in het register van de Stichting.
3.2 Bij gebreke van een specifieke regeling is Accessibility-Inspectie gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks per één januari aan te passen al dan niet als gevolg van het wijzigingen van de afdrachtgelden aan de Stichting als bedoeld in artikel 3.1.

Artikel 4 - Zorgvuldigheid, geheimhouding en personeel

4.1 Iedere overeenkomst wordt door Accessibility-Inspectie naar beste inzicht en vermogen en op een zorgvuldige en professionele wijze uitgevoerd. Bij de uitvoering van de overeenkomst worden de criteria van de Kwaliteitsregeling in acht genomen.
4.2 Accessibility-inspectie verplicht zich alle vertrouwelijke informatie (dat wil zeggen alle informatie waarvan men weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard is) die hem ten gevolge van de Opdracht, Overeenkomst of Keuringsovereenkomst ter kennis komt geheim te houden voor derden.
Buiten geheimhouding valt:

  1. alle informatie, die gevraagd of vereist wordt c.q. kan worden door bevoegde autoriteiten;
  2. alle informatie die de Raad voor Accreditatie benodigd heeft voor het verstrekken van de accreditatie 45004;
  3. alle informatie die openbaar is en niet in een afzonderlijke overeenkomst is beperkt;
  4. openbaarmaking en/of publicatie van afgifte en/of intrekken van het Waarmerk in het register van Accesibility-Inspectie en/of het register van de Stichting.

4.3 Accessibility-Inspectie heeft maatregelen getroffen om geheimhouding te verzekeren van de door haar of haar werknemers van Opdrachtgever ontvangen vertrouwelijke informatie.

Tags:
Categorie:
Contact
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn